Horo de la Legaĵoj


Breviero > Ordinara Tempo > Kvar-semajna Psalmaro > Tria Semajno > Vendredo > Horo de la Legaĵoj
Stato:


MALFERMO


(nur, se oni ne ĵus preĝis la Invitatorion)

Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.


HIMNO


nokte aŭ frumatene:

Tu, Trinitatis Unitas


Triunu Dio, kun potenc'
Vi ĉion regas sur la ter'.
Jen nia laŭdo, nia kant':
Vigile psalmas ni al Vi.

Ĉar ni leviĝis el la lit'
en ĉi kvieta nokta temp',
kaj Vin petegas kun obstin'
por niaj vundoj pri rimed'.

Ke ĉion, kion pekis ni
dumnokte per demona fraŭd',
Vi lavu for, potenca Di',
per Via elĉiela glor'.

Ni petas kun fidanta kor':
Plenigu nin per Via lum',
por ke, dum daŭras tag' post tag',
ne senpripense agu ni.

Al Vi, ho Patro, estu glor',
al Vi, ho Kristo, sola Fil',
al Vi, Spirito, Paraklet,
tra ĉiu temp' kaj en etern'. Amen.

latina T: 6a / 7a jarcento • E: Peter Langenecker kaj Albrecht Kronenberger 2005

tage:

Adesto, Christe, cordibus


Asistu, Krist', al nia kor',
Vi, de l' savitaj alta am'.
En nian voĉon ĝis profund'
fervorajn larmojn verŝu Vi.

Ni petas Vin kun penta plor',
fidela frato Krist' Jesu':
Pardonu, kion pekis ni
per fia far', malpia ag'.

La signo de la sankta kruc'
kaj Via oferita korp'
defendu ĉiam, ĉie nin. –
Gefiloj ni de l' sama Di'.

Al Li, la Patro, estu glor',
honor' al Vi, ho Dia Fil',
adoro al la Paraklet',
tra ĉiu temp' kaj en etern'. Amen.

latina T: verŝajne de Beda Venerabilis († 735) • E: Albrecht Kronenberger 2005

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Laciĝis miaj okuloj
de la atendado de mia Dio.

Unua Psalmo – Psa 69 (68), 2-13


Savu min, ho Dio; *
ĉar la akvoj venis ĝis mia animo.

Mi profundiĝis en profundan marĉon, *
kaj mi ne havas, sur kio stari;

mi enfalis en la profundon de la akvo, *
kaj la fluo min forportas.

Mi senfortiĝis de mia kriado, *
sekiĝis mia gorĝo;

laciĝis miaj okuloj *
de la atendado de mia Dio.

Pli multaj ol la haroj de mia kapo *
estas miaj senkaŭzaj malamantoj;

fortiĝis miaj premantoj, / miaj maljustaj malamikoj; *
kion mi ne rabis, tion mi devas fordoni. ¶

Ho Dio, Vi scias mian malsaĝecon; *
kaj miaj kulpoj ne estas kaŝitaj por Vi.

Ne hontiĝu per mi tiuj, kiuj esperas al Vi, *
ho mia Sinjoro, Eternulo Cebaot!

Ne hontiĝu per mi tiuj, kiuj Vin serĉas, *
ho Dio de Izrael!

Ĉar pro Vi mi portas malhonoron, *
honto kovras mian vizaĝon.

Mi fariĝis fremda por miaj fratoj, *
nekonato por la filoj de mia patrino.

Ĉar fervoro pri Via domo min konsumis, *
kaj la insultoj de Viaj insultantoj falis sur min.

Kaj mi ploras, / mia animo estas en fasto, *
kaj pri tio oni min hontigas.

Kiel veston mi metis sur min sakon, *
kaj mi fariĝis moka ekzemplo por ili.

Parolas pri mi la sidantoj ĉe la pordego, *
kaj la drinkantoj kantas pri mi. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Laciĝis miaj okuloj
de la atendado de mia Dio.

Dua Antifono


¶ Ili donis al mi por manĝo galon,
kaj en mia soifo ili trinkigis al mi vinagron.

Dua Psalmo – Psa 69 (68), 14-22


Kaj mi preĝas al Vi, ho Eternulo, *
en favora tempo;

ho Dio, pro Via granda boneco respondu al mi *
per Via vera helpo.

Eligu min el la ŝlimo, *
ke mi ne dronu;

mi estu savita kontraŭ miaj malamantoj *
kaj el profunda akvo.

Ne fortiru min fluo de la akvo, / ne englutu min profundo, *
kaj abismo ne fermu super mi sian buŝon.

Aŭskultu min, ho Eternulo, / ĉar bona estas Via favor-koreco; *
laŭ Via kompatemeco turnu Vin al mi.

Kaj ne kaŝu antaŭ Via sklavo Vian vizaĝon, / ĉar mi suferas; *
rapidu, aŭskultu min.

Alproksimiĝu al mia animo, savu ĝin; *
spite miajn malamikojn liberigu min. ¶

Vi scias mian malhonoron / kaj mian honton kaj mian mokatecon; *
antaŭ Vi estas ĉiuj miaj premantoj.

Honto rompis mian koron, *
kaj mi senfortiĝis;

mi atendis kompatantojn, sed ili for-estis; *
konsolantojn, sed mi ne trovis.

Kaj ili donis al mi por manĝo galon, *
kaj en mia soifo ili trinkigis al mi vinagron. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Ili donis al mi por manĝo galon,
kaj en mia soifo ili trinkigis al mi vinagron.

Tria Antifono


¶ Ho serĉantoj de Dio,
via koro reviviĝu.

Tria Psalmo – Psa 69 (68), 30-37


Sed mi estas malriĉa kaj suferanta; *
Via helpo min defendu, ho Dio. ¶

Mi gloros la nomon de Dio per kanto, *
kaj mi rakontos en danko Lian grandecon.

Kaj ĝi estos pli agrabla al la Eternulo, *
ol bovo aŭ bovido kun kornoj kaj fendo-havaj hufoj.

Vidos humiluloj kaj ĝojos! *
Ho serĉantoj de Dio, via koro reviviĝu.

Ĉar la Eternulo aŭskultas humilulojn, *
kaj Siajn malliberulojn Li ne malŝatas.

Gloru Lin la ĉielo kaj la tero, *
la maroj, kaj ĉio, kio en ili moviĝas.

Ĉar Dio helpos Cionon / kaj konstruos la urbojn de Judujo, *
ke oni tie loĝos kaj ilin heredos.

Kaj la idaro de Liaj sklavoj ĝin heredos, *
kaj la amantoj de Lia nomo loĝos en ĝi. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Ho serĉantoj de Dio,
via koro reviviĝu.

VERSIKLO


Li instruu nin pri Siaj vojoj,

kaj ni iru laŭ Lia irejo. – kp. Jes 2, 3

VORTO DE DIO


Legaĵoj kun Responsorioj kiel en la Propraj Partoj

PREĜO


kiel en la Propraj Partoj

FINA VOKO


Ni benu la Eternulon.

Al Dio estu danko.