Horo de la Legaĵoj


Breviero > Festocikloj > Kvar-semajna Psalmaro > Tria Semajno > Merkredo > Horo de la Legaĵoj
Stato:


MALFERMO


Invitatorio aŭ Malfermo kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo.

HIMNO


kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Boneco kaj vero iras antaŭ Via vizaĝo. (P. T. Haleluja.)

Unua Psalmo – Psa 89 (88), 2-19


La favor-farojn de la Eternulo mi kantos eterne; *
de generacio al generacio mi sciigos Vian fidelecon per mia buŝo.

Ĉar mi diris: Por eterne estas fundamentita la boneco, *
en la ĉielo estas fortikigita Via fideleco. ¶

Mi faris interligon kun Mia elektito. *
Mi ĵuris al David, Mia sklavo:

Por eterne Mi fortikigos vian semon, *
kaj Mi konstruis vian tronon por ĉiuj generacioj. ¶

Kaj la ĉielo gloras Viajn miraklojn, ho Eternulo, *
kaj Vian fidelecon en la anaro de la sanktuloj.

Ĉar kiu en la ĉielo estas egala al la Eternulo? *
Kiu estas simila al la Eternulo inter la potenculoj?

Dio estas potenca en la anaro de la sanktuloj, *
kaj timinda por ĉiuj, kiuj Lin ĉirkaŭas. ¶

Ho Eternulo, Dio Cebaot, / kiu estas potenca kiel Vi, ho Eternulo? *
Kaj Via fideleco estas en ĉio, kio Vin ĉirkaŭas.

Vi regas la malkvietecon de la maro; *
kiam leviĝas ĝiaj ondoj, Vi ilin kvietigas.

Vi faligis Rahabon, kiel mortigiton; *
per Via forta brako Vi diskurigis Viajn malamikojn. ¶

Al Vi apartenas la ĉielo, kaj ankaŭ al Vi apartenas la tero; *
la universon, kaj ĉion, kio ĝin plenigas, Vi fondis.

La nordon kaj la sudon Vi kreis; *
Tabor kaj Ĥermon prikantas Vian nomon.

Vi havas brakon kun forto; *
potenca estas Via mano, alta estas Via dekstra.

Virto kaj justeco estas la fundamento de Via trono; *
boneco kaj vero iras antaŭ Via vizaĝo. ¶

Feliĉa estas la popolo, kiu konas trumpetadon; *
ho Eternulo, en la lumo de Via vizaĝo ili marŝas;

pro Via nomo ili ĝojas la tutan tagon, *
kaj ili fieras pro Via justeco.

Ĉar Vi estas la beleco de ilia forto; *
kaj pro Via favoro altiĝas nia korno.

Ĉar de la Eternulo estas nia ŝildo, *
kaj de la Sanktulo de Izrael estas nia reĝo. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Boneco kaj vero iras antaŭ Via vizaĝo. (P. T. Haleluja.)

Dua Antifono


¶ La Filo de Dio naskiĝis el la idaro de David laŭ la karno. (P. T. Haleluja.) – kp. Rom 1, 3

Dua Psalmo – Psa 89 (88), 20-30


Tiam Vi parolis en vizio al Viaj fideluloj, / kaj Vi diris: Mi sendis helpon al heroo, *
Mi altigis elektiton el la popolo.

Mi trovis Davidon, Mian sklavon, *
per Mia sankta oleo Mi lin ŝmiris.

Mia mano lin subtenos, *
kaj Mia brako lin fortikigos. ¶

Ne venkos lin malamiko, *
kaj malbon-agulo lin ne premos.

Kaj Mi disbatos antaŭ lia vizaĝo liajn malamikojn, *
kaj liajn malamantojn Mi frapos.

Kaj Mia fideleco kaj Mia favoro estas kun li; *
kaj per Mia nomo altiĝos lia korno.

Kaj Mi etendos super la maron lian brakon *
kaj super la riverojn lian dekstran manon. ¶

Li vokos Min: Vi estas mia patro, *
mia Dio, kaj la roko de mia savo.

Kaj Mi faros lin unue-naskito, *
ĉefo super la reĝoj de la tero.

Por ĉiam Mi konservos al li Mian favoron; *
kaj Mia interligo kun li estos fidela.

Kaj lian semon Mi faros eterna, *
kaj lian tronon longe-daŭra kiel la ĉielo. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ La Filo de Dio naskiĝis el la idaro de David laŭ la karno. (P. T. Haleluja.) – kp. Rom 1, 3

Tria Antifono


¶ Unu aferon Mi ĵuris al David:
Lia semo estos eterna. (P. T. Haleluja.)

Tria Psalmo – Psa 89 (88), 31-38


Se liaj filoj forlasos Mian instruon *
kaj ne iros laŭ Miaj leĝoj;

se Miajn decidojn ili malplenumos *
kaj Miajn ordonojn ili ne observos:

tiam Mi per bastono punos ilian pekon *
kaj per batoj ilian krimon;

sed Mian favoron Mi ne forprenos de li, *
kaj Mian fidelecon Mi ne perfidos;

Mi ne malplenumos Mian interligon, *
kaj tion, kio eliris el Mia buŝo, Mi ne ŝanĝos. ¶

Unu aferon Mi ĵuris per Mia sankteco: *
Mi ne perfidos al David:

Lia semo estos eterna, *
kaj lia trono estos kiel la suno antaŭ Mi.

Kiel la luno, ĝi staros eterne, *
kaj kiel la atestulo en la ĉielo ĝi estos fidinda. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Unu aferon Mi ĵuris al David:
Lia semo estos eterna. (P. T. Haleluja.)

VERSIKLO


kiel en la koncerna tago, rekte antaŭ la unua legaĵo

VORTO DE DIO


Legaĵoj kun Responsorioj kiel en la koncerna tago.

PREĜO


kiel en la koncerna tago

FINA VOKO


Ni benu la Eternulon.

Al Dio estu danko.