Horo de la Legaĵoj


Breviero > Festocikloj > Kvar-semajna Psalmaro > Kvara Semajno > Sabato > Horo de la Legaĵoj
Stato:


MALFERMO


Invitatorio aŭ Malfermo kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo.

HIMNO


kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Li liberigis ilin de premanto. (P. T. Haleluja.)

Unua Psalmo – Psa 78 (77), 40-51


Kiom da fojoj ili ĉagrenis Lin en la dezerto *
kaj indignigis Lin en la stepo!

Ripete ili incitadis Dion *
kaj provokis la Sanktulon de Izrael. ¶

Ili ne rememoris Lian manon, *
la tagon, en kiu Li liberigis ilin de premanto,

kiam Li faris en Egiptujo Siajn signojn *
kaj Siajn miraklojn sur la kampo Coan;

kiam Li ŝanĝis en sangon iliajn riverojn kaj torentojn, *
ke ili ne povis trinki.

Li sendis sur ilin insektojn, kiuj ilin manĝis, *
kaj ranojn, kiuj ilin pereigis;

iliajn produktojn de la tero Li for-donis al vermoj *
kaj ilian laboron al akridoj;

per hajlo Li batis iliajn vin-berojn, *
kaj iliajn sikomorojn per frosto;

Li elmetis al hajlo iliajn brutojn, *
kaj iliajn paŝtatarojn al fulmo;

Li sendis sur ilin Sian flamantan koleron, / furiozon, malbenon, kaj mizeron, *
taĉmenton da malbonaj anĝeloj.

Li donis liberan vojon al Sia kolero, / ne ŝirmis kontraŭ la morto ilian animon, *
kaj ilian vivon Li transdonis al pesto;

Li mortigis ĉiun unue-naskiton en Egiptujo, *
la komencajn fortojn en la tendoj de Ĥam. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Li liberigis ilin de premanto. (P. T. Haleluja.)

Dua Antifono


¶ Li venigis ilin al Sia sankta monto. (P. T. Haleluja.)

Dua Psalmo – Psa 78 (77), 52-64


Kaj Li kondukis kiel ŝafojn Sian popolon, *
kaj Li kondukis ilin kiel paŝtataron tra la dezerto;

Li kondukis ilin en sen-danĝereco, kaj ili ne timis, *
kaj iliajn malamikojn kovris la maro;

kaj Li venigis ilin al Sia sankta limo, *
al tiu monto, kiun akiris Lia dekstra mano;

Li forpelis antaŭ ili popolojn, / lote disdonis ilian heredon, *
kaj loĝigis en iliaj tendoj la tribojn de Izrael. ¶

Sed ili incitis kaj ĉagrenis Dion la Plejaltan, *
kaj Liajn leĝojn ili ne observis;

ili defalis kaj perfidiĝis, kiel iliaj patroj, *
returniĝis, kiel malfidinda paf-arko;

ili kolerigis Lin per siaj altaĵoj, *
kaj per siaj idoloj ili Lin incitis. ¶

Dio aŭdis kaj flamiĝis, *
kaj forte ekindignis kontraŭ Izrael;

Li forlasis Sian loĝejon en Ŝilo, *
la tendon, en kiu Li loĝis inter la homoj;

kaj Li fordonis en malliberecon Sian forton, *
kaj Sian majeston en la manon de malamiko;

kaj Li elmetis al glavo Sian popolon, *
kaj kontraŭ Sia heredo Li flamiĝis.

Ĝiajn junulojn for-manĝis fajro, *
kaj ĝiaj junulinoj ne estis prikantataj;

ĝiaj pastroj falis de glavo, *
kaj ĝiaj vidvinoj ne ploris. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Li venigis ilin al Sia sankta monto. (P. T. Haleluja.)

Tria Antifono


¶ Li elektis la tribon de Jehuda.
Li elektis Davidon, por paŝti Lian popolon. (P. T. Haleluja.)

Tria Psalmo – Psa 78 (77), 65-72


Sed mia Sinjoro vekiĝis kiel dormanto, *
kiel fortulo, vigligita de vino.

Kaj Li batis ĝiajn malamikojn malantaŭen: *
Eternan malhonoron Li donis al ili.

Kaj Li malŝatis la tendon de Jozef, *
kaj la tribon de Efraim Li ne elektis;

sed Li elektis la tribon de Jehuda, *
la monton Cion, kiun Li ekamis;

kaj Li konstruis Sian sanktejon kiel monton, *
kaj kiel la teron Li fortikigis ĝin por ĉiam.

Kaj Li elektis Davidon, Sian sklavon, *
kaj Li prenis lin el la staloj de ŝafoj.

De apud la ŝafinoj Li venigis lin, *
por paŝti Lian popolon Jakob kaj Lian heredon Izrael.

Kaj li paŝtis ilin laŭ la fideleco de sia koro, *
kaj per lertaj manoj li ilin kondukis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Li elektis la tribon de Jehuda.
Li elektis Davidon, por paŝti Lian popolon. (P. T. Haleluja.)

VERSIKLO


kiel en la koncerna tago, rekte antaŭ la unua legaĵo

VORTO DE DIO


Legaĵoj kun Responsorioj kiel en la koncerna tago.

PREĜO


kiel en la koncerna tago

FINA VOKO


Ni benu la Eternulon.

Al Dio estu danko.