DIMANĈAJ VESPERAJ LAŬDOJ - Kristnaska Festociklo


Stato:Solenoj en la Kristnaska Festociklo:


8a de Decembro: Senmakula Koncipiĝo de Maria
25a de Decembro: Kristnasko
1a de Januaro: Dipatrino Maria
6a de Januaro: Epifanio1a Adventa Dimanĉo
2a Adventa Dimanĉo
3a Adventa Dimanĉo
4a Adventa Dimanĉo
Sankta Familio
2a Dimanĉo post Kristnasko
Bapto de Jesuo8a de Decembro: Senmakula Koncipiĝo de MariaMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Præclara custos virginum


El ĉiuj virgulinoj vi
elstaras, virga Di-patrin',
ho pordo de l' ĉiela hal',
espero nia, ĝoj' de l' alt'.

Lili' el inter dornoj vi,
kolomb' en plej mirinda bel'.
Ĝermigis vi el virga trunk'
Lin, kiu senvundigas nin.

Ho forta drak-rezista tur',
por ŝip-rompantoj kara stel',
nin vi defendu kontraŭ fraŭd',
direktu nin per via lum'.

Vi movu ombrojn de erar'
kaj trompajn sablo-benkojn for.
Kaj al vagantoj en danĝer'
malfermu padon de sekur'.

Unike splendas vi. La pek'
de l' origin' ne tuŝis vin.
Vi nin protektu kontraŭ ruz',
envi' kaj arto de l' Serpent'.

Gloratu Patro kaj Spirit',
gloratu Kristo, via fil':
la sankta Di', per kies grac'
unike sankta estas vi. Amen.

latina T: nekonata verkinto, 17a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2015

PSALMODIO


Psalmoj kiel en la Komunaj Tekstoj > Maria.

Unua Antifono


¶ Tute bela vi estas, Maria,
kaj peko origina ne estas en vi.

Unua Psalmo – Psa 122 (121)


Mi ekĝojis, kiam oni diris al mi: *
Ni iru en la domon de la Eternulo.

Niaj piedoj staris en viaj pordegoj, *
ho Jerusalem,

Vi Jerusalem, konstruita kiel urbo, *
en kiu ĉio kuniĝis.

Tien supren-iris la triboj, la triboj de la Eternulo, / laŭ la moro de Izrael, *
por glori la nomon de la Eternulo.

Ĉar tie staris tronoj de juĝo, *
tronoj de la domo de David. ¶

Deziru pacon al Jerusalem; *
bonan staton havu viaj amantoj.

Paco estu inter viaj muroj, *
bon-stato en viaj palacoj.

Pro miaj fratoj kaj amikoj mi do diru: *
Paco estu al vi.

Pro la domo de la Eternulo, nia Dio, *
mi deziras al vi bonon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Tute bela vi estas, Maria,
kaj peko origina ne estas en vi.

Dua Antifono


¶ Vi estas la gloro de Jerusalem,
vi estas la granda ĝojo de Izrael,
vi estas la granda fiero de nia popolo. – el Jut 15, 9

Dua Psalmo – Psa 127 (126)


Se la Eternulo ne konstruas la domon, *
tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj;

se la Eternulo ne gardas urbon, *
tiam vane maldormas la gardanto.

Vane vi frue leviĝas, malfrue sidas, / manĝas panon kun klopodoj: *
Al Sia amato Li donas en dormo. ¶

Jen, heredo de la Eternulo estas infanoj; *
rekompenco estas la frukto de ventro.

Kiel sagoj en la mano de fortulo, *
tiel estas junaj filoj.

Bone estas al la homo, *
kiu plenigis per ili sian sagujon;

ili ne estos hontigitaj, *
kiam ili parolos kun la malamikoj ĉe la pordego. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Vi estas la gloro de Jerusalem,
vi estas la granda ĝojo de Izrael,
vi estas la granda fiero de nia popolo. – el Jut 15, 9

Tria Antifono


¶ Via vestaĵo estas blanka, kiel neĝo,
kaj via vizaĝo lumas kiel la suno. – kp. Mat 28, 3; 17, 2

Kantiko – Efe 1, 3-10


Benata estu Dio, *
la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo,

kiu benis nin per ĉia beno spirita *
en la ĉielejoj en Kristo;

kiel Li elektis nin en li *
antaŭ la fondo de la mondo,

por ke ni estu sanktaj kaj senmakulaj *
antaŭ Li en amo. ¶

Li antaŭ-destinis nin por fil-adopto / per Jesuo Kristo al Si mem, *
laŭ la aprobo de Sia volo,

al la laŭdo de la gloro de Lia graco, *
per kiu Li favoris nin en la Amata;

en kiu ni havas la elaĉeton per lia sango, / la pardonon de niaj pekoj, *
laŭ la riĉo de lia graco,

kiun li abundigis al ni *
en ĉia saĝeco kaj prudento. ¶

Li sciigis al ni la misteron de Lia volo, *
laŭ Lia bon-volo,

kiun Li antaŭ-decidis en li, *
por dispono en la pleneco de la tempo,

por sumigi en Kristo *
ĉion, kio estas en la ĉieloj kaj sur la tero. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Via vestaĵo estas blanka, kiel neĝo,
kaj via vizaĝo lumas kiel la suno. – kp. Mat 28, 3; 17, 2

VORTO DE DIO


Legaĵo – Rom 5, 20b-21


Kie peko plimultiĝis, graco multe pli superabundis,
por ke tiel same, kiel la peko reĝis en morto, la graco reĝu per justeco
ĝis eterna vivo per Jesuo Kristo, nia Sinjoro.

Responsorio


Mi scias: Vi favoras min.

Mi scias: Vi favoras min.

Mia malamiko ne triumfos super mi.

Vi favoras min.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Mi scias: Vi favoras min. – kp. Psa 41, 12

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Saluton, Maria, gracoplena.
La Sinjoro estas kun vi.
Benata vi estas inter la virinoj,
kaj benata estas la frukto de via sino.
Haleluja. – liturgie, kp. Luk 1, 28.42, ADORU 001.5

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Saluton, Maria, gracoplena.
La Sinjoro estas kun vi.
Benata vi estas inter la virinoj,
kaj benata estas la frukto de via sino.
Haleluja. – liturgie, kp. Luk 1, 28.42, ADORU 001.5

PREĜADO


Petoj


Ni altigu la Eternulon, kiu volis, ke ĉiuj generacioj nomu Marian feliĉa. – kp. Luk 1, 46.48
Humile ni petu Lin: Elaŭdu la pledojn de la Gracoplena.

¶ Elaŭdu la pledojn de la Gracoplena.

Vi partoprenigis la senmakulan Virgulinon korpe kaj anime en la ĉiela gloro de Via Filo:
– Direktu niajn korojn al la sama gloro.

¶ Elaŭdu la pledojn de la Gracoplena.

Laŭ la propeto de nia Patrino vigligu la langvorajn, konsolu la afliktitojn, pardonu al la pekintoj,
– kaj al ĉiuj donu savon kaj pacon.

¶ Elaŭdu la pledojn de la Gracoplena.

Vi faris Marian patrino de la mizerikordo:
– Spertigu al ĉiuj, kiuj estas en danĝeroj, ŝian patrinan amon.

¶ Elaŭdu la pledojn de la Gracoplena.

Vi volis Marian dompatrino por Jesuo kaj Jozefo:
– Faru, ke en ĉiuj familioj la patrinoj gardu amon kaj sanktecon.

¶ Elaŭdu la pledojn de la Gracoplena.

Vi kronis Marian reĝino de la ĉielo:
– Donu al la mortintoj en Via regno, kun la tuta sanktularo, la eternan ĝojon.

¶ Elaŭdu la pledojn de la Gracoplena.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio,
per la senpeka koncipiĝo de la Virgulino
Vi preparis al Via Filo dignan loĝejon;
kaj pro lia antaŭvidita morto,
Vi gardis ŝin kontraŭ ĉiu pekmakulo:
Ni Vin petas,
ke, per ŝia propeto, ankaŭ ni kapablu veni al Vi sen peko.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

KristnaskoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Christe, redemptor omnium


Krist', ho Savanto de l' homar',
unika el la Patro Vi
naskiĝis antaŭ ĉiu temp'.
Ho kiom grandas ĉi mister'!

Vi, lum' el lumo, Di' el Di',
de ĉiuj ĉiam Vi esper'.
Servantoj Viaj tra la mond'
petegas Vin: elaŭdu nin.

Memoru, Kristo, Sav-aŭtor',
ke naskiĝante venis Vi
en homa karno kaj figur',
infan' el ĉasta Virgulin'.

Atestas ĉi solena tag',
elstara tag' de l' tuta jar',
ke venis el la Dia tron'
Vi mem surteren, nia sav'.

Ĉiel' kaj ter', aer' kaj mar'
kun sia tuta loĝantar'
al Tiu, kiu sendis Vin,
jubile kantas, laŭdi Lin.

Kun ili ni, per Via sang'
savitaj, volas glori Vin
en tiu ĉi kristnaska tag'
per himno nova, kuna kant'.

Vi, kiun naskis Virgulin',
glorata estu, Krist' Jesu',
kun Di', la Patro kaj la Spir',
ĉi-tage, ĉiam, en etern'. Amen.

latina T: anonima, 9a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Via estas la regno en la tago de Via potenco,
en la splendo de la sanktuloj.
Antaŭ la matenruĝo el-utere mi generis Vin.

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Via estas la regno en la tago de Via potenco,
en la splendo de la sanktuloj.
Antaŭ la matenruĝo el-utere mi generis Vin.

Dua Antifono


¶ Ĉe la Eternulo estas favorkoreco
kaj ĉe Li estas granda liberigo.

Dua Psalmo – Psa 130 (129)


El profundo mi vokas Vin, ho Eternulo. / Mia Sinjoro, aŭskultu mian voĉon; *
Viaj oreloj atentu la voĉon de mia petego. ¶

Se vi, ho Eternulo, kalkulus la pekojn, *
kiu povus stari, ho mia Sinjoro?

Sed Vi estas pardonema, *
por ke Vi estu respektata.

Mi esperis al la Eternulo, / esperis mia animo, *
kaj Lian vorton mi fidis. ¶

Mia animo atendas mian Sinjoron / pli, ol la gardantoj atendas la matenon, *
la gardantoj la matenon.

Izrael fidu la Eternulon; / ĉar ĉe la Eternulo estas favor-koreco *
kaj ĉe Li estas granda liberigo.

Kaj Li liberigos Izraelon *
de ĉiuj liaj pekoj. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Ĉe la Eternulo estas favorkoreco
kaj ĉe Li estas granda liberigo.

Tria Antifono


¶ En la komenco, antaŭ la tempo, Dio estis la Vorto.
Hodiaŭ Li naskiĝis, la Savanto de la mondo.

Kantiko – Kol 1, 12-20


Danku la Patron, kiu taŭgigis nin / por partopreno en la heredaĵo *
de la sanktuloj en lumo,

kaj liberigis nin el la potenco de mallumo, / kaj transportis nin *
en la regnon de la Filo de Sia amo;

en kiu ni havas la elaĉeton, *
la pardonon de pekoj. ¶

Li estas bildo de la nevidebla Dio, *
la unue-naskito inter la tuta kreitaro;

ĉar en li kreiĝis ĉio *
en la ĉielo kaj sur la tero,

ĉio videbla kaj nevidebla, *
ĉu tronoj, ĉu regecoj,

ĉu estrecoj, ĉu aŭtoritatoj; *
ĉio kreiĝis per li, kaj por li.

Kaj li estas antaŭ ĉio, *
kaj en li ĉio ekzistas. ¶

Kaj li estas la kapo de la korpo, *
la eklezio.

Kaj li estas la komenco, / la unue-naskita el la mortintoj, *
por ke li fariĝu superulo en ĉio.

Ĉar la Patro bon-volis, *
ke en li la tuta pleneco loĝu;

kaj per li kun-akordigi ĉion al Si mem, *
pacon farinte per la sango de lia kruco;

per li ĉion, *
ĉu sur la tero, ĉu en la ĉielo. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ En la komenco, antaŭ la tempo, Dio estis la Vorto.
Hodiaŭ Li naskiĝis, la Savanto de la mondo.

VORTO DE DIO


Legaĵo – 1 Joh 1,1-3


Tion, kio estis de la komenco,
kion ni aŭdis,
kion ni vidis per niaj propraj okuloj,
kion ni rigardis kaj niaj manoj palpis,
koncerne la Vorton de vivo
(kaj la vivo elmontriĝis,
kaj ni vidis kaj atestas kaj anoncas al vi la vivon,
la eternan vivon, kiu estis ĉe la Patro kaj montriĝis al ni);
kion ni vidis kaj aŭdis, tion ni anoncas al vi,
por ke vi ankaŭ havu kunulecon kun ni;
kaj nia kunuleco estas kun la Patro kaj kun Lia Filo Jesuo Kristo.

Responsorio


La Vorto fariĝis karno. Haleluja. Haleluja.

La Vorto fariĝis karno. Haleluja. Haleluja.

Kaj loĝis inter ni.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La Vorto fariĝis karno. Haleluja. Haleluja. – el Joh 1, 14

LAŬDKANTO


Antifono


¶ Hodiaŭ naskiĝis Kristo;
hodiaŭ aperis la Savanto;
hodiaŭ sur la tero kantas la anĝeloj, ĝojas la ĉefanĝeloj;
hodiaŭ jubilas la justuloj dirante:
Gloro al Dio en la altoj. Haleluja. – kp. Luk 2, 14

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono


¶ Hodiaŭ naskiĝis Kristo;
hodiaŭ aperis la Savanto;
hodiaŭ sur la tero kantas la anĝeloj, ĝojas la ĉefanĝeloj;
hodiaŭ jubilas la justuloj dirante:
Gloro al Dio en la altoj. Haleluja. – kp. Luk 2, 14

PREĜADO


Petoj


Kriston ni festas kun jubilo. Kiam Li naskiĝis, anĝeloj anoncis pacon sur la tero. Lin ni devote petu:
Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

La mistero de Via naskiĝo konsolas nin:
– Plenigu Vian eklezion per ĉiuj bonaĵoj.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

Vi venis kiel Pastro kaj Episkopo de niaj animoj.
– Helpu al nia papo kaj al la aliaj episkopoj disdoni fidele Vian multforman gracon.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

Reĝo de l' eterno, naskiĝante Vi eniris limigitan vivotempon kaj homan ŝanĝiĝemon.
– Nin, kiuj kadukas kaj mortos, faru partoprenantoj de Via eterneco.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

Vi, atendita de jarcentoj, venis en la pleneco de la tempo.
– Montru Vian ĉeeston al tiuj, kiuj Vin ankoraŭ atendas.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

Fariĝante karno, Vi restaŭris la homan naturon morte difektitan.
– Donacu plenan restaŭron al niaj mortintoj.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio, kiu mirinde kreis la homon laŭ Via simileco,
kaj eĉ pli mirinde lin per la elaĉeto renovigis,
ebligu, ke ni partoprenu en la Dia vivo de Via Filo,
kiu hodiaŭ alprenis la homan naturon.
Pri tio ni petas per Li, nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

Dipatrino MariaMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Corde natus ex Parentis


El la Patra kor' naskita
antaŭ mondo, antaŭ temp',
Li, la Alfo kaj Omego,
Li, la fonto kaj la fin'
de l' estanta, de l' estinta,
de l' estonta, post futur':

Li sin per kadukaj membroj
vestis, per mortonta korp',
por nin savi de l' heredo
pereiga de Adam',
de l' detrua leĝ' de morto,
de l' profundo de Tartar'.

Ho beata, kiu venis
el la sin' de l' Virgulin'!
Ŝi, graveda de l' Spirito,
portis bebon, naskis Lin.
Kaj la knabo sin elmontris
redemptor' de l' tuta mond'.

Viziuloj antaŭsente
en pratemp' prikantis Lin.
Lin la paĝoj de l' profetoj
antaŭdiris kun fidel'.
Jen la Promesit' ekfulmas.
Kune ĉio laŭdu Lin.

Gloron per bel-sonaj voĉoj
al la Patro donu ni.
Laŭdon ni al Kristo kantu,
kiun naskis Virgulin'.
Levu gloro sin eterna
al la fama Paraklet'. Amen.

latina T: Prudentius († post 405) • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Psalmoj kiel en la Komunaj Tekstoj > Maria.

Unua Antifono


¶ Ho, kia admirinda interŝanĝo!
Li, per kiu la homa gento kreiĝis, generiĝas sen semo el virgulino kaj naskiĝas.
Li prenas sur sin nian homan naturon, por ke ni fariĝu parteprenantoj en Lia Dieco.

Unua Psalmo – Psa 122 (121)


Mi ekĝojis, kiam oni diris al mi: *
Ni iru en la domon de la Eternulo.

Niaj piedoj staris en viaj pordegoj, *
ho Jerusalem,

Vi Jerusalem, konstruita kiel urbo, *
en kiu ĉio kuniĝis.

Tien supren-iris la triboj, la triboj de la Eternulo, / laŭ la moro de Izrael, *
por glori la nomon de la Eternulo.

Ĉar tie staris tronoj de juĝo, *
tronoj de la domo de David. ¶

Deziru pacon al Jerusalem; *
bonan staton havu viaj amantoj.

Paco estu inter viaj muroj, *
bon-stato en viaj palacoj.

Pro miaj fratoj kaj amikoj mi do diru: *
Paco estu al vi.

Pro la domo de la Eternulo, nia Dio, *
mi deziras al vi bonon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Ho, kia admirinda interŝanĝo!
Li, per kiu la homa gento kreiĝis, generiĝas sen semo el virgulino kaj naskiĝas.
Li prenas sur sin nian homan naturon, por ke ni fariĝu parteprenantoj en Lia Dieco.

Dua Antifono


¶ Kiam Vi naskiĝis neeldireble el la Virgulino, tiam plenumiĝis la Skriboj:
Kiel la roso sur la lanon de Gideono Vi descendis al la homa gento por savi ilin.
Vin ni laŭdas, nia Dio. – kp. Juĝ 6,37-38

Dua Psalmo – Psa 127 (126)


Se la Eternulo ne konstruas la domon, *
tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj;

se la Eternulo ne gardas urbon, *
tiam vane maldormas la gardanto.

Vane vi frue leviĝas, malfrue sidas, / manĝas panon kun klopodoj: *
Al Sia amato Li donas en dormo. ¶

Jen, heredo de la Eternulo estas infanoj; *
rekompenco estas la frukto de ventro.

Kiel sagoj en la mano de fortulo, *
tiel estas junaj filoj.

Bone estas al la homo, *
kiu plenigis per ili sian sagujon;

ili ne estos hontigitaj, *
kiam ili parolos kun la malamikoj ĉe la pordego. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Kiam Vi naskiĝis neeldireble el la Virgulino, tiam plenumiĝis la Skriboj:
Kiel la roso sur la lanon de Gideono Vi descendis al la homa gento por savi ilin.
Vin ni laŭdas, nia Dio. – kp. Juĝ 6,37-38

Tria Antifono


¶ Moseo vidis: Brulis arbetaĵo, sed ne forbrulis.
Same restas sendifekta via laŭdinda virgineco.
Dipatrino, preĝu por ni. – kp. Eli 3,2

Kantiko – Efe 1, 3-10


Benata estu Dio, *
la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo,

kiu benis nin per ĉia beno spirita *
en la ĉielejoj en Kristo;

kiel Li elektis nin en li *
antaŭ la fondo de la mondo,

por ke ni estu sanktaj kaj senmakulaj *
antaŭ Li en amo. ¶

Li antaŭ-destinis nin por fil-adopto / per Jesuo Kristo al Si mem, *
laŭ la aprobo de Sia volo,

al la laŭdo de la gloro de Lia graco, *
per kiu Li favoris nin en la Amata;

en kiu ni havas la elaĉeton per lia sango, / la pardonon de niaj pekoj, *
laŭ la riĉo de lia graco,

kiun li abundigis al ni *
en ĉia saĝeco kaj prudento. ¶

Li sciigis al ni la misteron de Lia volo, *
laŭ Lia bon-volo,

kiun Li antaŭ-decidis en li, *
por dispono en la pleneco de la tempo,

por sumigi en Kristo *
ĉion, kio estas en la ĉieloj kaj sur la tero. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Moseo vidis: Brulis arbetaĵo, sed ne forbrulis.
Same restas sendifekta via laŭdinda virgineco.
Dipatrino, preĝu por ni. – kp. Eli 3,2

VORTO DE DIO


Legaĵo – Gal 4, 4-5


Kiam venis la pleneco de la tempo,
Dio elsendis Sian Filon,
el virino naskitan,
sub leĝo naskitan,
por reaĉeti tiujn, kiuj estas sub la leĝo,
por ke ni ricevu la filadopton.

Responsorio


La Vorto fariĝis karno. Haleluja. Haleluja.

La Vorto fariĝis karno. Haleluja. Haleluja.

Kaj loĝis inter ni.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La Vorto fariĝis karno. Haleluja. Haleluja. – el Joh 1, 14

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Feliĉaj estas la ventro, kiu naskis Vin, Kristo,
kaj la mamoj, kiujn Vi suĉis,
Sinjoro kaj Savanto de la mondo. Haleluja.

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Feliĉaj estas la ventro, kiu naskis Vin, Kristo,
kaj la mamoj, kiujn Vi suĉis,
Sinjoro kaj Savanto de la mondo. Haleluja.

PREĜADO


Petoj


Ni benas Kriston, la Emanuelon, kiun la Virgulino koncipis kaj naskis.
Lin ni petu: Filo de la Virgulino Maria, elaŭdu nin.

¶ Filo de la Virgulino Maria, elaŭdu nin.

Vi, kiu estis la ĝojo de Via patrino:
– Donacu al ĉiuj gepatroj, ke ili povu ĝoji pri siaj infanoj.

¶ Filo de la Virgulino Maria, elaŭdu nin.

Vi, kiu estas Reĝo de justeco kaj paco:
– Helpu al ni, ke ni trovu pacigajn vojojn.

¶ Filo de la Virgulino Maria, elaŭdu nin.

Vi, kiu venis por fari nin sankta Di-popolo:
– Kunigu kaj unuigu ĉiujn gentojn.

¶ Filo de la Virgulino Maria, elaŭdu nin.

Vi, kiu per Via naskiĝo fortikigis la familiajn ligilojn:
– Perfektigu harmonion kaj fidelecon en niaj familioj.

¶ Filo de la Virgulino Maria, elaŭdu nin.

Vi, kiu volis naskiĝi en la tempo:
– Igu niajn mortintojn naskiĝi por la eterno.

¶ Filo de la Virgulino Maria, elaŭdu nin.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio,
kiu per la fekunda virgeco de Maria
havigis al la homoj la rimedojn por la eterna savo,
donu al ni la gracon, ke ni spertu ŝian helpon,
ĉar pere de ŝi ni ricevis la Aŭtoron de la vivo,
Jesuon Kriston, Vian Filon,
kiu vivas kaj regas kun Vi
en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

EpifanioMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Hostis Herodes impie


Herodo, kion timas vi,
ho malamik' de l' Krist-infan'?
Ne timu, ke l' ĉiela Reĝ'
surterajn regnojn prenos for.

La magoj vidas antaŭ si
la stelon, sekvas ĝin kun ĝoj',
elpetas lumon, trovas ĝin,
konfesas Dion kun donac'.

La Di-Ŝafido venas al
la bapto en Jordan-river'.
Puriĝi, kvankam pura, Li
permesas por purigi nin.

Kaj nova pruv' de Lia fort':
Jen akvo en la kuvoj laŭ
ordon' de Krist' fariĝas vin',
abunde riĉa ruĝa ond'.

Al Vi, Jesuo, estu glor',
Vi montras Vin al ĉiu gent'.
La Patro kaj la Di-Spirit'
gloratu same en etern'. Amen.

latina T: Sedulius († ĉ. 450) • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Granda estas la Reĝo de paco,
super ĉiuj reĝoj de la tuta tero.

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Granda estas la Reĝo de paco,
super ĉiuj reĝoj de la tuta tero.

Dua Antifono


¶ En mallumo leviĝas lumo por la virtulo.
Li estas kompatema, favor-kora, kaj justa.

Dua Psalmo – Psa 112 (111)


Bone estas al la homo, kiu timas la Eternulon *
kaj tre amas Liajn ordonojn.

Forta sur la tero estos lia semo; *
la gento de virtuloj estos benita.

Bon-stato kaj riĉeco estas en lia domo; *
kaj lia justeco restas eterne.

En mallumo leviĝas lumo por la virtulo. *
li estas kompatema, favor-kora, kaj justa. ¶

Bone estas al la homo, kiu kompatas kaj prunte-donas, *
kiu pesas siajn farojn per justeco.

Ĉar neniam li falos; *
virtulo estos memorata eterne.

Malbonan famon li ne timos; / fortika estas lia koro, *
ĝi fidas la Eternulon.

Sen-ŝanceliĝa estas lia koro; *
li ne timas, ĝis li vidas la pereon de siaj mal-amikoj.

Li ŝutas kaj donas al la malriĉuloj; / lia justeco restas eterne, *
lia korno altiĝos en honoro. ¶

La malvirtulo vidas kaj ĉagreniĝas, / kunfrapas la dentojn kaj konsumiĝas. *
La deziro de malvirtuloj pereos. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ En mallumo leviĝas lumo por la virtulo.
Li estas kompatema, favor-kora, kaj justa.

Tria Antifono


¶ Ĉiuj nacioj venos kaj ador-kliniĝos al Vi.

Kantiko – Apo 15, 3b-4


Grandaj kaj mirindaj estas Viaj faroj, *
ho Dio, la Sinjoro, la Plej-potenca;

justaj kaj veraj estas Viaj vojoj, *
ho Reĝo de la nacioj. ¶

Kiu ne timos, ho Sinjoro, *
kaj ne gloros Vian nomon?

ĉar Vi sola estas sankta; / ĉar ĉiuj nacioj venos kaj ador-kliniĝos al Vi; *
ĉar Viaj justaĵoj elmontriĝis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Ĉiuj nacioj venos kaj ador-kliniĝos al Vi.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Tit 3,4-5


Aperis la boneco de Dio, nia Savanto, kaj Lia amo al homoj.
Ne per laboroj faritaj en justeco, kiujn ni mem farus, sed laŭ Sia kompato Li savis nin,
per la lavado de renasko, kaj per la renovigo de la Sankta Spirito.

Responsorio


Sin benu per li ĉiuj popoloj.

Sin benu per li ĉiuj popoloj.

Ĉiuj gentoj gloru lin,

ĉiuj popoloj.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Sin benu per li ĉiuj popoloj. – kp. Psa 72, 17

LAŬDKANTO


Antifono


¶ Per tri mirakloj ĉi tiu tago estas ornamita:
Hodiaŭ la stelo gvidas la magojn al la infano.
Hodiaŭ akvo fariĝas vino dum la edziĝ-festo.
Hodiaŭ Kristo baptiĝas de Johano en Jordano por savi nin.
Haleluja.

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono


¶ Per tri mirakloj ĉi tiu tago estas ornamita:
Hodiaŭ la stelo gvidas la magojn al la infano.
Hodiaŭ akvo fariĝas vino dum la edziĝ-festo.
Hodiaŭ Kristo baptiĝas de Johano en Jordano por savi nin.
Haleluja.

PREĜADO


Petoj


Kun granda ĝojo ni gloras nian Savanton, kiun la magoj hodiaŭ adoris.
Lin ni petas:
Al la malriĉuloj, ho Sinjoro, aperigu Vian savon.

¶ Al la malriĉuloj, ho Sinjoro, aperigu Vian savon.

Reĝo de la gentoj, kiu vokis la magojn kvazaŭ la unuajn el la popoloj:
– Donacu al ni la spiriton de adorado kaj servado.

¶ Al la malriĉuloj, ho Sinjoro, aperigu Vian savon.

Reĝo de gloro, kiu juĝas Sian popolon kun justeco:
– Donu al la homaro la plenon de Via paco.

¶ Al la malriĉuloj, ho Sinjoro, aperigu Vian savon.

Reĝo de eterno, kiu restas la sama tra ĉiuj generacioj:
– Sendu Vian vorton en niajn korojn kiel fruktodonan pluvon.

¶ Al la malriĉuloj, ho Sinjoro, aperigu Vian savon.

Reĝo de justeco, kiu liberigas la malriĉulon, kiu ne havas helpanton:
– Estu favora al ĉiuj, kiuj estas mizeraj kaj afliktitaj.

¶ Al la malriĉuloj, ho Sinjoro, aperigu Vian savon.

Sinjoro, kies nomo eterne estas benata:
– Niaj mortintajn gefratojn partoprenigu en Via gloro.

¶ Al la malriĉuloj, ho Sinjoro, aperigu Vian savon.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio,
kiu en ĉi tiu tago sub la gvidado de la stelo montris al la popoloj Vian unikan Filon,
gvidu, ni petas, ankaŭ nin, kiuj jam konas Vin per la kredo, al la kontemplo de Via granda gloro.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

1a Adventa DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Conditor alme siderum


Vi, kies verk' la univers',
de l' Viaj Vi eterna lum',
de ĉiuj, Kristo, Vi Savant':
Ni petas Vin, elaŭdu nin.

Kompata pri l' pere-danĝer'
pri l' mort-destino de l' eon',
la mondon lacan savis Vi,
rimedon donis kontraŭ pun'.

Dum mond' sin turnis al vesper',
Vi, kvazaŭ sun' el sia tend',
eliris el la pura ĉel'
de l' virgulino kaj patrin'.

Pro Via forto kaj potenc'
genue ĉiu klinas sin,
enĉielul' kaj surterul',
Vin konfesante kun humil'.

Vin, Sankta, fide petas ni,
juĝant' venonta de l' eon':
De ni retenu en ĉi temp'
l' obusojn de la malamik'.

Al Vi, fidela reĝo, Krist',
al Via Patro estu glor',
kaj al la parakleta Spir',
tra ĉiu tempo kaj eon'. Amen.

latina T: Kempten, ĉ. 1000 • E: Albrecht Kronenberger 1999 • 2001 en ADORU 188

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Ĝoju forte, ho filino de Cion,
triumfu, ho filino de Jerusalem.
Haleluja.

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Ĝoju forte, ho filino de Cion,
triumfu, ho filino de Jerusalem.
Haleluja.

Dua Antifono


¶ Alvenos Kristo, nia Reĝo,
la Ŝafido, kiun anoncis Johano.

Dua Psalmo – Psa 114 (113 A)


Kiam Izrael eliris el Egiptujo, *
la domo de Jakob el fremda popolo,

tiam Jehuda fariĝis Lia sanktaĵo, *
Izrael Lia regno. ¶

La maro vidis kaj for-kuris, *
Jordan turniĝis malantaŭen;

la montoj saltis kiel ŝafoj, *
la montetoj kiel ŝafidoj.

Kio estas al vi, ho maro, ke vi for-kuris? *
Jordan, kial vi turniĝis malantaŭen?

Montoj, kial vi saltas kiel ŝafoj, *
montetoj, kiel ŝafidoj?

Antaŭ la Sinjoro tremu, ho tero, *
antaŭ la Dio de Jakob,

kiu ŝanĝas rokon en lagon da akvo, *
graniton en akvo-donan fonton. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Alvenos Kristo, nia Reĝo,
la Ŝafido, kiun anoncis Johano.

Tria Antifono


¶ Jen mi rapide venos;
kaj mia rekompenco estas kun mi,
por repagi al ĉiu laŭ lia faro. – ADORU 879.5

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Jen mi rapide venos;
kaj mia rekompenco estas kun mi,
por repagi al ĉiu laŭ lia faro. – ADORU 879.5

VORTO DE DIO


Legaĵo – Flp 4, 4-5


Ĝoju en la Sinjoro ĉiam;
denove mi diros: Ĝoju.
Via mildeco estu konata al ĉiuj.
La Sinjoro estas proksima.

Responsorio


Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron.

Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron.

Kaj Vian helpon donu al ni,

Vian favoron.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron. – Psa 85,8

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ La Sankta Spirito venos sur vin, Maria.
Ne timu!
En via utero vi havos la Filon de Dio.
Haleluja. – kp. Luk 1, 35

Ciklo B

¶ Ne timu, Maria;
ĉar vi trovis gracon antaŭ Dio.
Kaj jen vi gravediĝos en via ventro kaj naskos filon.
Haleluja. – el Luk 1, 30-31

Ciklo C

¶ Feliĉa estas vi, Maria, kiu kredis,
ĉar plenumiĝos tio, kio estas dirita al vi de la Eternulo.
Haleluja. – Luk 1, 45

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ La Sankta Spirito venos sur vin, Maria.
Ne timu!
En via utero vi havos la Filon de Dio.
Haleluja. – kp. Luk 1, 35

Ciklo B

¶ Ne timu, Maria;
ĉar vi trovis gracon antaŭ Dio.
Kaj jen vi gravediĝos en via ventro kaj naskos filon.
Haleluja. – el Luk 1, 30-31

Ciklo C

¶ Feliĉa estas vi, Maria, kiu kredis,
ĉar plenumiĝos tio, kio estas dirita al vi de la Eternulo.
Haleluja. – Luk 1, 45

PREĜADO


Petoj


Jesuo Kristo estas nia Savanto, la Vojo, la Vero, la Vivo.
Lin ni petas:
Venu, Sinjoro, restu kun ni.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Filo de la Plejaltulo! Vin anoncis Gabrielo al la Virgulino Maria:
– Venu por regi Vian popolon eterne.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Sanktulo de Dio! Vin salutis la Vojpretiganto en la sino de Elizabeto:
– Venu por doni al la tuta mondo la ĝojon de la savo.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Jesuo, Savanto! Vian nomon revelaciis anĝelo en sonĝo al Jozefo, la justulo:
– Venu por liberigi Vian popolon de iliaj pekoj.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Lumo de la mondo! Vin sopiris Simeono kaj ĉiuj aliaj justuloj:
– Venu por konsoli nin.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Sunleviĝo de supre! Vin Zeĥarja anoncis kiel venontan al ni:
– Venu por lumi sur tiujn, kiuj sidas en la ombro de morto.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Donu, ni petas, ĉiopova Dio, tian volon al Viaj kredantoj, ke ili,
irante renkonte per virtaj faroj al Via Kristo venanta, kaj daŭre kun Li kunigite,
meritu posedi la ĉielan regnon.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.212a Adventa DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Conditor alme siderum


Vi, kies verk' la univers',
de l' Viaj Vi eterna lum',
de ĉiuj, Kristo, Vi Savant':
Ni petas Vin, elaŭdu nin.

Kompata pri l' pere-danĝer'
pri l' mort-destino de l' eon',
la mondon lacan savis Vi,
rimedon donis kontraŭ pun'.

Dum mond' sin turnis al vesper',
Vi, kvazaŭ sun' el sia tend',
eliris el la pura ĉel'
de l' virgulino kaj patrin'.

Pro Via forto kaj potenc'
genue ĉiu klinas sin,
enĉielul' kaj surterul',
Vin konfesante kun humil'.

Vin, Sankta, fide petas ni,
juĝant' venonta de l' eon':
De ni retenu en ĉi temp'
l' obusojn de la malamik'.

Al Vi, fidela reĝo, Krist',
al Via Patro estu glor',
kaj al la parakleta Spir',
tra ĉiu tempo kaj eon'. Amen.

latina T: Kempten, ĉ. 1000 • E: Albrecht Kronenberger 1999 • 2001 en ADORU 188

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Jen venos la Sinjoro en la nuboj de l' ĉielo
kun granda potenco kaj gloro.
Haleluja. – Apo 1, 7; Mar 13, 26

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Jen venos la Sinjoro en la nuboj de l' ĉielo
kun granda potenco kaj gloro.
Haleluja. – Apo 1, 7; Mar 13, 26

Dua Antifono


¶ Jen aperos la Sinjoro kaj ne mensogos.
Se Li prokrastiĝus, atendu Lin;
ĉar senhezite Li venos.
Haleluja. – kp. Ĥab 2, 3

Dua Psalmo – Psa 115 (113 B)


Ne al ni, ho Eternulo, ne al ni, / sed al Via nomo donu honoron, *
pro Via favor-koreco, pro Via vereco.

Kial devas diri la popoloj: *
Kie do estas ilia Dio?

Sed nia Dio estas en la ĉielo; *
ĉion, kion Li deziras, Li faras. ¶

Iliaj idoloj estas arĝento kaj oro, *
faritaĵo de homaj manoj.

Buŝon ili havas, sed ne parolas; *
okulojn ili havas, sed ne vidas;

orelojn ili havas, sed ne aŭdas; *
nazon ili havas, sed ne flaras;

manojn ili havas, sed ne palpas; / piedojn ili havas, sed ne iras; *
ili ne donas sonon per sia gorĝo.

Kiel ili, tiel estos iliaj farantoj, *
ĉiuj, kiuj ilin fidas. ¶

Ho Izrael, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.

Ho domo de Aaron, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.

Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo. ¶

La Eternulo nin memoras, Li benas, / Li benas la domon de Izrael, *
Li benas la domon de Aaron;

Li benas la timantojn de la Eternulo, *
la malgrandajn kaj la grandajn. ¶

La Eternulo vin multigu, *
vin kaj viajn infanojn.

Vi estas benitaj de la Eternulo, *
kiu faris la ĉielon kaj la teron. ¶

La ĉielo estas ĉielo de la Eternulo, *
sed la teron Li donis al la homidoj.

Ne la mortintoj gloros la Eternulon, *
kaj ne tiuj, kiuj foriris en la silentejon.

Sed ni benos la Eternulon *
de nun kaj eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Jen aperos la Sinjoro kaj ne mensogos.
Se Li prokrastiĝus, atendu Lin;
ĉar senhezite Li venos.
Haleluja. – kp. Ĥab 2, 3

Tria Antifono


¶ La Eternulo estas nia leĝdonanto,
la Eternulo estas nia reĝo;
Li venos kaj helpos nin. – Jes 33, 22

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ La Eternulo estas nia leĝdonanto,
la Eternulo estas nia reĝo;
Li venos kaj helpos nin. – Jes 33, 22

VORTO DE DIO


Legaĵo – Flp 4, 4-5


Ĝoju en la Sinjoro ĉiam;
denove mi diros: Ĝoju.
Via mildeco estu konata al ĉiuj.
La Sinjoro estas proksima.

Responsorio


Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron.

Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron.

Kaj Vian helpon donu al ni,

Vian favoron.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron. – Psa 85,8

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Mi ja vin baptas per akvo por pento;
sed tiu, kiu venas post mi, estas pli potenca ol mi;
li vin baptos per la Sankta Spirito kaj per fajro. – el Mat 3, 11

Ciklo B

¶ Mi baptas per akvo;
meze de vi staras tiu, kiun vi ne konas,
kiu venas post mi. – el Joh 1, 26-27

Ciklo C

¶ Ĉiu valo leviĝos,
kaj ĉiu monto kaj monteto malaltiĝos.
Kaj ĉiu karno vidos la savon de Dio. – Luk 3, 5-6

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Mi ja vin baptas per akvo por pento;
sed tiu, kiu venas post mi, estas pli potenca ol mi;
li vin baptos per la Sankta Spirito kaj per fajro. – el Mat 3, 11

Ciklo B

¶ Mi baptas per akvo;
meze de vi staras tiu, kiun vi ne konas,
kiu venas post mi. – el Joh 1, 26-27

Ciklo C

¶ Ĉiu valo leviĝos,
kaj ĉiu monto kaj monteto malaltiĝos.
Kaj ĉiu karno vidos la savon de Dio. – Luk 3, 5-6

PREĜADO


Petoj


Karaj gefratoj, ni preĝu al Kristo, kiu venis por savi la homojn.
Al Li ni diru fidoplene:
Venu, Sinjoro Jesuo.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Mistere enkarniĝante Vi malkaŝis al la mondo la gloron de Via Dieco:
– Per Via alveno vivigu nin.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Vi alprenis nian malfortecon:
– Donu al ni Vian favoron.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Per Via unua veno en humileco Vi forigis la pekojn de la mondo:
– Je Via dua veno pravigu nin.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Vi, kiu vivas kaj ĉion regas:
– Bonkore donu al ni la eternan heredaĵon.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Vi, kiu sidas dekstre de la Patro:
– Ĝojigu niajn mortintojn per la lumo de Via vizaĝo.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiopova kaj kompatema Dio,
donu, ke neniu tera afero malhelpu nin rapidi renkonte al Via Filo;
sed la ĉiela saĝeco nin kunigu al Kristo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

3a Adventa DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Conditor alme siderum


Vi, kies verk' la univers',
de l' Viaj Vi eterna lum',
de ĉiuj, Kristo, Vi Savant':
Ni petas Vin, elaŭdu nin.

Kompata pri l' pere-danĝer'
pri l' mort-destino de l' eon',
la mondon lacan savis Vi,
rimedon donis kontraŭ pun'.

Dum mond' sin turnis al vesper',
Vi, kvazaŭ sun' el sia tend',
eliris el la pura ĉel'
de l' virgulino kaj patrin'.

Pro Via forto kaj potenc'
genue ĉiu klinas sin,
enĉielul' kaj surterul',
Vin konfesante kun humil'.

Vin, Sankta, fide petas ni,
juĝant' venonta de l' eon':
De ni retenu en ĉi temp'
l' obusojn de la malamik'.

Al Vi, fidela reĝo, Krist',
al Via Patro estu glor',
kaj al la parakleta Spir',
tra ĉiu tempo kaj eon'. Amen.

latina T: Kempten, ĉ. 1000 • E: Albrecht Kronenberger 1999 • 2001 en ADORU 188

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Vidu, venos la Sinjoro
por sidi kun altranguloj
kaj por heredi tronon de gloro. – 1 Sam 2, 8

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Vidu, venos la Sinjoro
por sidi kun altranguloj
kaj por heredi tronon de gloro. – 1 Sam 2, 8

Dua Antifono


¶ Juste kaj pie ni vivu,
atendantaj la feliĉan esperon
kaj la alvenon de la Sinjoro. – el Tit 2, 12-13

Dua Psalmo – Psa 111 (110)


Mi gloras la Eternulon per mia tuta koro, *
en rondo de piuloj kaj en kunveno. ¶

Grandaj estas la faroj de la Eternulo, *
serĉataj de ĉiuj, kiuj ilin amas.

Bela kaj majesta estas Lia verko, *
kaj Lia justeco restas eterne.

Memorindaj Li faris Siajn miraklojn; *
kompatema kaj favor-kora estas la Eternulo.

Li donas manĝon al tiuj, kiuj Lin timas; *
Li memoras eterne Sian interligon.

La potencon de Siaj fortoj Li aperigis al Sia popolo,*
doninte al ili la heredon de gentoj. ¶

La faroj de Liaj manoj estas vero kaj justeco; *
perfektaj estas ĉiuj Liaj ordonoj;

ili estas fortikaj por eterne, *
faritaj per vero kaj honesto.

Liberigon Li sendis al Sia popolo; / Li aranĝis por ĉiam Sian interligon. *
Sankta kaj respektinda estas Lia nomo.

Komenco de saĝeco estas timo antaŭ la Eternulo; / bonan prudenton havas ĉiuj plenumantoj. *
Lia gloro restas eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Juste kaj pie ni vivu,
atendantaj la feliĉan esperon
kaj la alvenon de la Sinjoro. – el Tit 2, 12-13

Tria Antifono


¶ Jen mi rapide venos;
kaj mia rekompenco estas kun mi,
por repagi al ĉiu laŭ lia faro. – Apo 22, 12

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Jen mi rapide venos;
kaj mia rekompenco estas kun mi,
por repagi al ĉiu laŭ lia faro. – Apo 22, 12

VORTO DE DIO


Legaĵo – Flp 4, 4-5


Ĝoju en la Sinjoro ĉiam;
denove mi diros: Ĝoju.
Via mildeco estu konata al ĉiuj.
La Sinjoro estas proksima.

Responsorio


Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron.

Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron.

Kaj Vian helpon donu al ni,

Vian favoron.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron. – Psa 85,8

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


17a de Decembro – O Sapientia

¶ Ho Saĝeco, kiu devenis el la buŝo de la Plejaltulo,
Vi etendiĝas de ekstremaĵo al ekstremaĵo, plenforta, kaj administras ĉion bone:
Venu por instrui al ni la vojon de la prudento. – Sir 24, 3; Saĝ 8, 1; Sen 9, 6 • E: laŭ Bruno Masala ĉ. 2010

Ciklo A

¶ Ĉu vi estas la venonto, aŭ ĉu ni atendu alian? –
Iru kaj sciigu al Johano tion, kion vi aŭdas kaj vidas:
Blinduloj ricevas vidpovon,
mortintoj leviĝas,
kaj al malriĉuloj evangelio estas predikata.
Haleluja. – el Mat 11, 3-5

Ciklo B

¶ Mi baptas per akvo;
meze de vi staras tiu, kiun vi ne konas,
kiu venas post mi. – Joh 1, 26

Ciklo C

¶ Johano respondis al ĉiuj, dirante:
Venas tiu, kiu estas pli potenca ol mi.
Lia ventumilo estas en lia mano,
por ke li elpurigu sian draŝejon,
kaj kolektu la tritikon en sian grenejon. – el Luk 3, 16-17

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


17a de Decembro – O Sapientia

¶ Ho Saĝeco, kiu devenis el la buŝo de la Plejaltulo,
Vi etendiĝas de ekstremaĵo al ekstremaĵo, plenforta, kaj administras ĉion bone:
Venu por instrui al ni la vojon de la prudento. – Sir 24, 3; Saĝ 8, 1; Sen 9, 6 • E: laŭ Bruno Masala ĉ. 2010

Ciklo A

¶ Ĉu vi estas la venonto, aŭ ĉu ni atendu alian? –
Iru kaj sciigu al Johano tion, kion vi aŭdas kaj vidas:
Blinduloj ricevas vidpovon,
mortintoj leviĝas,
kaj al malriĉuloj evangelio estas predikata.
Haleluja. – el Mat 11, 3-5

Ciklo B

¶ Mi baptas per akvo;
meze de vi staras tiu, kiun vi ne konas,
kiu venas post mi. – Joh 1, 26

Ciklo C

¶ Johano respondis al ĉiuj, dirante:
Venas tiu, kiu estas pli potenca ol mi.
Lia ventumilo estas en lia mano,
por ke li elpurigu sian draŝejon,
kaj kolektu la tritikon en sian grenejon. – el Luk 3, 16-17

PREĜADO


Petoj


Jesuo Kristo estas nia Savanto, la Vojo, la Vero, la Vivo.
Lin ni petas:
Venu, Sinjoro, restu kun ni.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Filo de la Plejaltulo! Vin anoncis Gabrielo al la Virgulino Maria:
– Venu por regi Vian popolon eterne.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Sanktulo de Dio! Vin salutis la Vojpretiganto en la sino de Elizabeto:
– Venu por doni al la tuta mondo la ĝojon de la savo.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Jesuo, Savanto! Vian nomon revelaciis anĝelo en sonĝo al Jozefo, la justulo:
– Venu por liberigi Vian popolon de iliaj pekoj.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Lumo de la mondo! Vin sopiris Simeono kaj ĉiuj aliaj justuloj:
– Venu por konsoli nin.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Sunleviĝo de supre! Vin Zeĥarja anoncis kiel venontan al ni:
– Venu por lumi sur tiujn, kiuj sidas en la ombro de morto.

¶ Venu, Sinjoro, restu kun ni.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Rigardu, Dio, Vian popolon,
kiu kun fido atendas la naskiĝon de la Sinjoro,
kaj faru, ke ni,
nin pretigante ricevi tiun grandan misteron de savo,
sopiru celebri ĝin kun intensa ĝojo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

4a Adventa DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Verbum salutis omnium


¶ Maria, sankta Virgulin',
en ĉasta sin' akceptu Lin,
la Vorton el la patra kor',
la savon de la tuta mond'.

Vin iluminas de l' ĉiel'
la ombro de la Di-Spirit':
graveda Kriston portos Vi,
Lin, kiu estas Di' el Di'.

De l' sankta templo vi la pord',
la sojl', barota en etern',
malferma unu fojon nur
por Li, la Princ', la Reĝ' de l' glor'.

Profetoj jam viziis Lin,
la generitan antaŭ temp'.
Nun, kiel diris Gabriel',
al ter' descendas Krist' Sinjor'.

Popoloj ĉiuj en jubil'
ĝojegu kun la anĝelar':
La Plej Supera kun humil'
alvenas, savi el pere'.

Al Vi, ho Krist', plej pia Reĝ',
kun Via Patro, estu glor',
kaj kun la Sankta Paraklet',
tra ĉiu tempo, en etern'. Amen.

latina T: anonima, 10a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Pripensu, kiel granda estas ĉi tiu,
kiu eniros por savi la popolojn. – kp. Heb 7, 4

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Pripensu, kiel granda estas ĉi tiu,
kiu eniros por savi la popolojn. – kp. Heb 7, 4

Dua Antifono


La malebenaĵo fariĝu ebenaĵo,
kaj la montaro fariĝu valo.
Venu, Sinjoro, ne prokrastiĝu.
Haleluja. – Jes 40, 4

Dua Psalmo – Psa 112 (111)


Bone estas al la homo, kiu timas la Eternulon *
kaj tre amas Liajn ordonojn.

Forta sur la tero estos lia semo; *
la gento de virtuloj estos benita.

Bon-stato kaj riĉeco estas en lia domo; *
kaj lia justeco restas eterne.

En mallumo leviĝas lumo por la virtulo. *
Li estas kompatema, favor-kora, kaj justa. ¶

Bone estas al la homo, kiu kompatas kaj prunte-donas, *
kiu pesas siajn farojn per justeco.

Ĉar neniam li falos; *
virtulo estos memorata eterne.

Malbonan famon li ne timos; / fortika estas lia koro, *
ĝi fidas la Eternulon.

Sen-ŝanceliĝa estas lia koro; *
li ne timas, ĝis li vidas la pereon de siaj mal-amikoj.

Li ŝutas kaj donas al la malriĉuloj; / lia justeco restas eterne, *
lia korno altiĝos en honoro. ¶

La malvirtulo vidas kaj ĉagreniĝas, / kunfrapas la dentojn kaj konsumiĝas. *
La deziro de malvirtuloj pereos. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ La malebenaĵo fariĝu ebenaĵo,
kaj la montaro fariĝu valo.
Venu, Sinjoro, ne prokrastiĝu.
Haleluja. – Jes 40, 4

Tria Antifono


¶ Pligrandiĝos Lia regado
kaj la paco estos senfina.
Haleluja. – Jes 9, 7

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Pligrandiĝos Lia regado
kaj la paco estos senfina.
Haleluja. – Jes 9, 7

VORTO DE DIO


Legaĵo – Flp 4, 4-5


Ĝoju en la Sinjoro ĉiam;
denove mi diros: Ĝoju.
Via mildeco estu konata al ĉiuj.
La Sinjoro estas proksima.

Responsorio


Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron.

Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron.

Kaj Vian helpon donu al ni,

Vian favoron.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron. – Psa 85,8

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


La O-Antifono de la koncerna kalendara tago:

17a de Decembro – O Sapientia

¶ Ho Saĝeco, kiu devenis el la buŝo de la Plejaltulo,
Vi etendiĝas de ekstremaĵo al ekstremaĵo, plenforta, kaj administras ĉion bone:
Venu por instrui al ni la vojon de la prudento. – Sir 24, 3; Saĝ 8, 1; Sen 9, 6 • E: laŭ Bruno Masala ĉ. 2010

18a de Decembro – O Adonai

¶ Ho Adonaj, Estro de la domo de Izrael,
kiu al Moseo aperis en flama fajro el la mezo de arbetaĵo
kaj donis la Leĝon sur la monto Sinaj:
Venu por savi nin per Via forta brako. – Eli 6, 2 Vulgata; Jer 3, 20; Eli 3, 2; 19-20; Psa 89, 11; Eli 15, 12-13 • E: laŭ Bruno Masala ĉ. 2010

19a de Decembro – O Radix Iesse

¶ Ho Radiko de Jiŝaj,
kiu staras kiel standardo por la popoloj,
antaŭ kiu reĝoj fermos sian buŝon,
kiun gentoj petegos:
Venu por liberigi nin.
Jam ne malrapidu. – Jes 11, 10; Jes 52, 15; Psa 45, 13 • E: laŭ Bruno Masala ĉ. 2010

20a de Decembro – O Clavis David

¶ Ho Ŝlosilo de David, Sceptro de la domo de Izrael;
vi malfermas, kaj neniu fermas;
vi fermas, kaj neniu malfermas:
Venu, kaj elkonduku el la karcero la malliberulojn, sidantajn en mallumo kaj ombro de morto. – Jes 22, 22; Psa 44, 20 • E: laŭ Bruno Masala ĉ. 2010

21a de Decembro – O Oriens

¶ Ho Sunleviĝo, Splendo de lumo eterna kaj Suno de justeco:
Venu, kaj lumu sur tiuj, kiuj sidas en mallumo kaj en la ombro de morto. – Luk 1, 78; Saĝ 7, 26; Mal 3, 20; Luk 1, 79 • E: Bruno Masala ĉ. 2010, Albrecht Kronenberger 2014

22a de Decembro – O Rex gentium

¶ Ho Reĝo de la popoloj, kaj ilia dezirato,
ho Ŝtono bazangula, kiu unuigas ambaŭ:
Venu, kaj savu la homon, kiun Vi formis el argilo. – Jer 10, 7; Jes 28, 16; Efe 2, 14; Jes 64, 7 • E: Bruno Masala ĉ. 2010, Albrecht Kronenberger 2014

23a de Decembro – O Emmanuel

¶ Ho Emanuel, nia Reĝo kaj Leĝdonanto,
Espero de la popoloj kaj ilia Savanto:
Venu por savi nin, Sinjoro, nia Dio. – Jes 8, 8; 7, 14; 33, 22 • E: Bruno Masala ĉ. 2010

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


17a de Decembro – O Sapientia

¶ Ho Saĝeco, kiu devenis el la buŝo de la Plejaltulo,
Vi etendiĝas de ekstremaĵo al ekstremaĵo, plenforta, kaj administras ĉion bone:
Venu por instrui al ni la vojon de la prudento. – Sir 24, 3; Saĝ 8, 1; Sen 9, 6 • E: laŭ Bruno Masala ĉ. 2010

18a de Decembro – O Adonai

¶ Ho Adonaj, Estro de la domo de Izrael,
kiu al Moseo aperis en flama fajro el la mezo de arbetaĵo
kaj donis la Leĝon sur la monto Sinaj:
Venu por savi nin per Via forta brako. – Eli 6, 2 Vulgata; Jer 3, 20; Eli 3, 2; 19-20; Psa 89, 11; Eli 15, 12-13 • E: laŭ Bruno Masala ĉ. 2010

19a de Decembro – O Radix Iesse

¶ Ho Radiko de Jiŝaj,
kiu staras kiel standardo por la popoloj,
antaŭ kiu reĝoj fermos sian buŝon,
kiun gentoj petegos:
Venu por liberigi nin.
Jam ne malrapidu. – Jes 11, 10; Jes 52, 15; Psa 45, 13 • E: laŭ Bruno Masala ĉ. 2010

20a de Decembro – O Clavis David

¶ Ho Ŝlosilo de David, Sceptro de la domo de Izrael;
vi malfermas, kaj neniu fermas;
vi fermas, kaj neniu malfermas:
Venu, kaj elkonduku el la karcero la malliberulojn, sidantajn en mallumo kaj ombro de morto. – Jes 22, 22; Psa 44, 20 • E: laŭ Bruno Masala ĉ. 2010

21a de Decembro – O Oriens

¶ Ho Sunleviĝo, Splendo de lumo eterna kaj Suno de justeco:
Venu, kaj lumu sur tiuj, kiuj sidas en mallumo kaj en la ombro de morto. – Luk 1, 78; Saĝ 7, 26; Mal 3, 20; Luk 1, 79 • E: Bruno Masala ĉ. 2010, Albrecht Kronenberger 2014

22a de Decembro – O Rex gentium

¶ Ho Reĝo de la popoloj, kaj ilia dezirato,
ho Ŝtono bazangula, kiu unuigas ambaŭ:
Venu, kaj savu la homon, kiun Vi formis el argilo. – Jer 10, 7; Jes 28, 16; Efe 2, 14; Jes 64, 7 • E: Bruno Masala ĉ. 2010, Albrecht Kronenberger 2014

23a de Decembro – O Emmanuel

¶ Ho Emanuel, nia Reĝo kaj Leĝdonanto,
Espero de la popoloj kaj ilia Savanto:
Venu por savi nin, Sinjoro, nia Dio. – Jes 8, 8; 7, 14; 33, 22 • E: Bruno Masala ĉ. 2010

PREĜADO


Petoj


Karaj gefratoj, ni preĝu al Kristo, kiu venis por savi la homojn.
Al Li ni diru fidoplene:
Venu, Sinjoro Jesuo.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Mistere enkarniĝante Vi malkaŝis al la mondo la gloron de Via Dieco:
– Per Via alveno vivigu nin.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Vi alprenis nian malfortecon:
– Donu al ni Vian favoron.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Per Via unua veno en humileco Vi forigis la pekojn de la mondo:
– Je Via dua veno pravigu nin.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Vi, kiu vivas kaj ĉion regas:
– Bonkore donu al ni la eternan heredaĵon.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Vi, kiu sidas dekstre de la Patro:
– Ĝojigu niajn mortintojn per la lumo de Via vizaĝo.

¶ Venu, Sinjoro Jesuo.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiopova Dio,
enverŝu, ni petas, vian gracon en nian animon,
kaj faru ke ni,
kiuj per la anĝela anonco ekkonis la enkarniĝon de Kristo, Via Filo,
per Lia pasiono kaj kruco estu ankaŭ gvidataj al la gloro de la reviviĝo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

Sankta FamilioMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


O lux beata cælitum


Beata lum' de l' anĝelar',
esper' plej alta de l' homar',
Jesuo, alridetas Vin
en pia hejm' gepatra am'.

Maria, riĉa vi je grac',
el ĉastaj mamoj nutras vi
Jesuon per patrina lakt',
vi kisas kaj karesas Lin.

Jozefo, vi el olda gent',
gardant' amata de l' Virgin':
Jesuo vokas paĉjo vin,
Li, kies Aba Dio mem.

Jozef', Maria kaj Jesu',
el nobla trunko de Jiŝaj',
naskitaj por la sav' de l' mond',
ni petas vin, elaŭdu nin.

Samkiel floris via dom'
pro virtoj kaj pro grac-abund',
tiele estu nia hejm'
loĝej' de am' kaj bona mor'.

Gepatrojn Viajn Vi, Jesu',
obeis, kvankam Fil' de Di'.
Kun Via Patro kaj la Spir',
al Vi senfine estu glor'. Amen.

latina T: papo Leono la 13a († 1903) • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Psalmoj kiel en la Komunaj Tekstoj > Maria.

Unua Antifono


¶ Post tri tagoj ili trovis lin en la templo,
kie li sidis meze de la instruistoj,
aŭskultante ilin kaj metante al ili demandojn. – Luk 2, 46

Unua Psalmo – Psa 122 (121)


Mi ekĝojis, kiam oni diris al mi: *
Ni iru en la domon de la Eternulo.

Niaj piedoj staris en viaj pordegoj, *
ho Jerusalem,

Vi Jerusalem, konstruita kiel urbo, *
en kiu ĉio kuniĝis.

Tien supren-iris la triboj, la triboj de la Eternulo, / laŭ la moro de Izrael, *
por glori la nomon de la Eternulo.

Ĉar tie staris tronoj de juĝo, *
tronoj de la domo de David. ¶

Deziru pacon al Jerusalem; *
bonan staton havu viaj amantoj.

Paco estu inter viaj muroj, *
bon-stato en viaj palacoj.

Pro miaj fratoj kaj amikoj mi do diru: *
Paco estu al vi.

Pro la domo de la Eternulo, nia Dio, *
mi deziras al vi bonon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Post tri tagoj ili trovis lin en la templo,
kie li sidis meze de la instruistoj,
aŭskultante ilin kaj metante al ili demandojn. – Luk 2, 46

Dua Antifono


¶ Jesuo malsupreniris kun ili,
kaj venis en Nazareton,
kaj li estis obeema al ili. – el Luk 2, 51

Dua Psalmo – Psa 127 (126)


Se la Eternulo ne konstruas la domon, *
tiam vane laboras super ĝi ĝiaj konstruantoj;

se la Eternulo ne gardas urbon, *
tiam vane maldormas la gardanto.

Vane vi frue leviĝas, malfrue sidas, / manĝas panon kun klopodoj: *
Al Sia amato Li donas en dormo. ¶

Jen, heredo de la Eternulo estas infanoj; *
rekompenco estas la frukto de ventro.

Kiel sagoj en la mano de fortulo, *
tiel estas junaj filoj.

Bone estas al la homo, *
kiu plenigis per ili sian sagujon;

ili ne estos hontigitaj, *
kiam ili parolos kun la malamikoj ĉe la pordego. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Jesuo malsupreniris kun ili,
kaj venis en Nazareton,
kaj li estis obeema al ili. – el Luk 2, 51

Tria Antifono


¶ Kaj Jesuo progresis en saĝeco kaj staturo,
kaj en graco ĉe Dio kaj homoj. – Luk 2, 52

Kantiko – Efe 1, 3-10


Benata estu Dio, *
la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo,

kiu benis nin per ĉia beno spirita *
en la ĉielejoj en Kristo;

kiel Li elektis nin en li *
antaŭ la fondo de la mondo,

por ke ni estu sanktaj kaj senmakulaj *
antaŭ Li en amo. ¶

Li antaŭ-destinis nin por fil-adopto / per Jesuo Kristo al Si mem, *
laŭ la aprobo de Sia volo,

al la laŭdo de la gloro de Lia graco, *
per kiu Li favoris nin en la Amata;

en kiu ni havas la elaĉeton per lia sango, / la pardonon de niaj pekoj, *
laŭ la riĉo de lia graco,

kiun li abundigis al ni *
en ĉia saĝeco kaj prudento. ¶

Li sciigis al ni la misteron de Lia volo, *
laŭ Lia bon-volo,

kiun Li antaŭ-decidis en li, *
por dispono en la pleneco de la tempo,

por sumigi en Kristo *
ĉion, kio estas en la ĉieloj kaj sur la tero. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Kaj Jesuo progresis en saĝeco kaj staturo,
kaj en graco ĉe Dio kaj homoj. – Luk 2, 52

VORTO DE DIO


Legaĵo – Flp 2, 6-7


Jesuo, estante en la formo de Dio,
ne rigardis kiel ŝatindaĵon la egalecon kun Dio
sed sin malplenigis,
alprenante la formon de sklavo,
fariĝante laŭ la bildo de homoj.

Responsorio


En ĉio Li devis esti simila al Siaj fratoj, por ke Li povu esti kompatema.

En ĉio Li devis esti simila al Siaj fratoj, por ke Li povu esti kompatema.

Videbla Li estis sur la tero kaj vivis inter la homoj,

por ke Li povu esti kompatema.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

En ĉio Li devis esti simila al Siaj fratoj, por ke Li povu esti kompatema.

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Jozefo venis al urbo nomata Nazaret kaj loĝis tie,
por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profetoj,
ke li estos nomata Nazaretano. – Mat 2, 33

Ciklo B

¶ La infano kreskadis kaj fortiĝis, pleniĝante de saĝeco;
kaj la graco de Dio estis sur li. – Luk 2, 40

Ciklo C

¶ Jesuo malsupreniris kun ili, kaj venis en Nazareton,
kaj li estis obeema al ili;
kaj lia patrino konservis ĉiujn tiujn dirojn en sia koro. – el Luk 2, 43-44

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Jozefo venis al urbo nomata Nazaret kaj loĝis tie,
por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profetoj,
ke li estos nomata Nazaretano. – Mat 2, 33

Ciklo B

¶ La infano kreskadis kaj fortiĝis, pleniĝante de saĝeco;
kaj la graco de Dio estis sur li. – Luk 2, 40

Ciklo C

¶ Jesuo malsupreniris kun ili, kaj venis en Nazareton,
kaj li estis obeema al ili;
kaj lia patrino konservis ĉiujn tiujn dirojn en sia koro. – el Luk 2, 43-44

PREĜADO


PetojLa Filon de l' vivanta Dio, kiu volis fariĝi filo de homa familio,
Lin ni adoru, kaj ni konfesu:
Vi, Jesuo, estas modelo de la homo. Vi estas la Savanto.

¶ Vi, Jesuo, estas modelo de la homo. Vi estas la Savanto.

Vi submetis vin al Maria kaj Jozefo.
– Instruu al ĉiuj homoj respekton kaj obeemon koncerne la legitimajn superulojn.

¶ Vi, Jesuo, estas modelo de la homo. Vi estas la Savanto.

Vi amis Viajn gepatrojn kaj estis amata de ili.
– Donu, ke ĉiuj familioj vivu en paco kaj karitato.

¶ Vi, Jesuo, estas modelo de la homo. Vi estas la Savanto.

Vi restadis fervore en la domo de via Patro.
– Helpu, ke en ĉiu domo Dio estu honorata.

¶ Vi, Jesuo, estas modelo de la homo. Vi estas la Savanto.

La trian tagon vi estis trovita de timoplenaj gepatroj.
– Instruu ĉiujn, ke ili unue serĉu la Regnon de Dio.

¶ Vi, Jesuo, estas modelo de la homo. Vi estas la Savanto.

Vi kunigis Marian kaj Jozefon kun vi en la ĉiela gloro.
– Enirigu ĉiujn mortintojn en la familion de la beatuloj.

¶ Vi, Jesuo, estas modelo de la homo. Vi estas la Savanto.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio,
Vi en la Plej Sankta Familio donis al ni brilan ekzemplon de la vivo;
faru, ke ni, ligitaj per reciproka amo, imitu en niaj familioj la virtojn de la Sankta Familio
kaj tiel ni atingu feliĉon en via domo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

2a Dimanĉo post KristnaskoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Christe, redemptor omnium


Krist', ho Savanto de l' homar',
unika el la Patro Vi
naskiĝis antaŭ ĉiu temp'.
Ho kiom grandas ĉi mister'!

Vi, lum' el lumo, Di' el Di',
de ĉiuj ĉiam Vi esper'.
Servantoj Viaj tra la mond'
petegas Vin: elaŭdu nin.

Memoru, Kristo, Sav-aŭtor',
ke naskiĝante venis Vi
en homa karno kaj figur',
infan' el ĉasta Virgulin'.

Atestas ĉi solena tag',
elstara tag' de l' tuta jar',
ke venis el la Dia tron'
Vi mem surteren, nia sav'.

Ĉiel' kaj ter', aer' kaj mar'
kun sia tuta loĝantar'
al Tiu, kiu sendis Vin,
jubile kantas, laŭdi Lin.

Kun ili ni, per Via sang'
savitaj, volas glori Vin
en tiu ĉi kristnaska tag'
per himno nova, kuna kant'.

Vi, kiun naskis Virgulin',
glorata estu, Krist' Jesu',
kun Di', la Patro kaj la Spir',
ĉi-tage, ĉiam, en etern'. Amen.

latina T: anonima, 9a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Ekbrilis al ni tago de nova savo,
tago de saniĝo longe dezirita,
tago de eterna feliĉo.

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Ekbrilis al ni tago de nova savo,
tago de saniĝo longe dezirita,
tago de eterna feliĉo.

Dua Antifono


¶ Dio sendis Sian favor-korecon kaj verecon. – kp. Psa 115, 1

Dua Psalmo – Psa 115 (113 B)


Ne al ni, ho Eternulo, ne al ni, / sed al Via nomo donu honoron, *
pro Via favor-koreco, pro Via vereco.

Kial devas diri la popoloj: *
Kie do estas ilia Dio?

Sed nia Dio estas en la ĉielo; *
ĉion, kion Li deziras, Li faras. ¶

Iliaj idoloj estas arĝento kaj oro, *
faritaĵo de homaj manoj.

Buŝon ili havas, sed ne parolas; *
okulojn ili havas, sed ne vidas;

orelojn ili havas, sed ne aŭdas; *
nazon ili havas, sed ne flaras;

manojn ili havas, sed ne palpas; / piedojn ili havas, sed ne iras; *
ili ne donas sonon per sia gorĝo.

Kiel ili, tiel estos iliaj farantoj, *
ĉiuj, kiuj ilin fidas. ¶

Ho Izrael, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.

Ho domo de Aaron, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.

Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo. ¶

La Eternulo nin memoras, Li benas, / Li benas la domon de Izrael, *
Li benas la domon de Aaron;

Li benas la timantojn de la Eternulo, *
la malgrandajn kaj la grandajn. ¶

La Eternulo vin multigu, *
vin kaj viajn infanojn.

Vi estas benitaj de la Eternulo, *
kiu faris la ĉielon kaj la teron. ¶

La ĉielo estas ĉielo de la Eternulo, *
sed la teron Li donis al la homidoj.

Ne la mortintoj gloros la Eternulon, *
kaj ne tiuj, kiuj foriris en la silentejon.

Sed ni benos la Eternulon *
de nun kaj eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Dio sendis Sian favor-korecon kaj verecon. – kp. Psa 115, 1

Tria Antifono


¶ Surtere naskiĝis la Reĝo de la reĝoj, la Sinjoro.
Jam venis al ni la savo de la mondo, nia elaĉeto.
Haleluja.

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Surtere naskiĝis la Reĝo de la reĝoj, la Sinjoro.
Jam venis al ni la savo de la mondo, nia elaĉeto.
Haleluja.

VORTO DE DIO


Legaĵo – 1 Joh 1,1-3


Tion, kio estis de la komenco,
kion ni aŭdis,
kion ni vidis per niaj propraj okuloj,
kion ni rigardis kaj niaj manoj palpis,
koncerne la Vorton de vivo
(kaj la vivo elmontriĝis,
kaj ni vidis kaj atestas kaj anoncas al vi la vivon,
la eternan vivon, kiu estis ĉe la Patro kaj montriĝis al ni);
kion ni vidis kaj aŭdis, tion ni anoncas al vi,
por ke vi ankaŭ havu kunulecon kun ni;
kaj nia kunuleco estas kun la Patro kaj kun Lia Filo Jesuo Kristo.

Responsorio


La Vorto fariĝis karno. Haleluja. Haleluja.

La Vorto fariĝis karno. Haleluja. Haleluja.

Kaj loĝis inter ni.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La Vorto fariĝis karno. Haleluja. Haleluja. – el Joh 1, 14

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Feliĉa estas la ventro,
kiu naskis la Filon de la eterna Patro.
Feliĉaj estas la mamoj,
kiujn suĉis Kristo, la Sinjoro. – kp. Luk 11, 27

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Feliĉa estas la ventro,
kiu naskis la Filon de la eterna Patro.
Feliĉaj estas la mamoj,
kiujn suĉis Kristo, la Sinjoro. – kp. Luk 11, 27

PREĜADO


Petoj


Kriston ni festas kun jubilo.
Kiam Li naskiĝis, anĝeloj anoncis pacon sur la tero.
Lin ni devote petu:
Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

La mistero de Via naskiĝo konsolas nin:
– Plenigu Vian eklezion per ĉiuj bonaĵoj.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

Vi venis kiel Pastro kaj Episkopo de niaj animoj.
– Helpu al nia papo kaj al la aliaj episkopoj disdoni fidele Vian multforman gracon.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

Reĝo de l' eterno, naskiĝante Vi eniris limigitan vivotempon kaj homan ŝanĝiĝemon.
– Nin, kiuj kadukas kaj mortos, faru partoprenantoj de Via eterneco.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

Vi, atendita de jarcentoj, venis en la pleneco de la tempo.
– Montru Vian ĉeeston al tiuj, kiuj Vin ankoraŭ atendas.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

Fariĝante karno, Vi restaŭris la homan naturon morte difektitan.
– Donacu plenan restaŭron al niaj mortintoj.

¶ Via naskiĝo alportu pacon por ĉiuj.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiopova eterna Dio, lumo de la kredantoj,
volu plenigi la mondon per Via gloro.
Aperigu al ĉiuj popoloj la klarecon de Via lumo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

Bapto de JesuoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Implente munus debitum


Johano ĉe Jordan-river'
baptadas laŭ vokiĝ' kaj dev',
alvenas en ĉi tiu tag'
Jesuo, lasas mergi sin.

Puriĝi ne bezonas Li,
ne forlavendas propra pek',
sed pekon nian la Ŝafid'
transpreni volas, porti ĝin.

La Patro diras: Mia plej
amata Filo, aŭdu Lin.
Malsupreniras la Spirit'
kolombo-forme de l' ĉiel'.

El tiu scen' ekbrilas jam
la sav-mister' de l' eklezi',
la baza dogmo de la kred':
Jen tri personoj, unu Di'.

Ho Kristo, vivo Vi kaj ver',
al Vi eksonu ĉiu glor'.
Malkaŝas Patro kaj Spirit'
per elĉiela splendo Vin. Amen.

latina T: anonima, 10a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Psalmoj kiel en Epifanio

Unua Antifono


¶ Jen voĉo el la nubo, dirante:
Ĉi tiu estas Mia Filo, la amata,
en kiu Mi havas plezuron;
aŭskultu lin. – Mat 17, 5

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Jen voĉo el la nubo, dirante:
Ĉi tiu estas Mia Filo, la amata,
en kiu Mi havas plezuron;
aŭskultu lin. – Mat 17, 5

Dua Antifono


¶ En Jordan-rivero la Savanto frakasis la kapon de la drako.
El ĝia potenco Li ĉiujn liberigis.

Dua Psalmo – Psa 112 (111)


Bone estas al la homo, kiu timas la Eternulon *
kaj tre amas Liajn ordonojn.

Forta sur la tero estos lia semo; *
la gento de virtuloj estos benita.

Bon-stato kaj riĉeco estas en lia domo; *
kaj lia justeco restas eterne.

En mallumo leviĝas lumo por la virtulo. *
Li estas kompatema, favor-kora, kaj justa. ¶

Bone estas al la homo, kiu kompatas kaj prunte-donas, *
kiu pesas siajn farojn per justeco.

Ĉar neniam li falos; *
virtulo estos memorata eterne.

Malbonan famon li ne timos; / fortika estas lia koro, *
ĝi fidas la Eternulon.

Sen-ŝanceliĝa estas lia koro; *
li ne timas, ĝis li vidas la pereon de siaj mal-amikoj.

Li ŝutas kaj donas al la malriĉuloj; / lia justeco restas eterne, *
lia korno altiĝos en honoro. ¶

La malvirtulo vidas kaj ĉagreniĝas, / kunfrapas la dentojn kaj konsumiĝas. *
La deziro de malvirtuloj pereos. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ En Jordan-rivero la Savanto frakasis la kapon de la drako.
El ĝia potenco Li ĉiujn liberigis.

Tria Antifono


¶ Granda mistero hodiaŭ estas proklamata:
Li, per kiu ĉio estas kreita, purigas nin en Jordano de niaj pekoj.

Kantiko – Apo 15, 3b-4


Grandaj kaj mirindaj estas Viaj faroj, *
ho Dio, la Sinjoro, la Plej-potenca;

justaj kaj veraj estas Viaj vojoj, *
ho Reĝo de la nacioj. ¶

Kiu ne timos, ho Sinjoro, *
kaj ne gloros Vian nomon?

ĉar Vi sola estas sankta; / ĉar ĉiuj nacioj venos kaj ador-kliniĝos al Vi; *
ĉar Viaj justaĵoj elmontriĝis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Granda mistero hodiaŭ estas proklamata:
Li, per kiu ĉio estas kreita, purigas nin en Jordano de niaj pekoj.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Ago 10,37-38


Vi konas tiun diron, kiu estas disvastigita tra la tuta Judujo,
komencante de Galileo, post la bapto, kiun predikis Johano –
Jesuon, la Nazaretanon,
kiun Dio sanktoleis per la Sankta Spirito kaj potenco;
li ĉirkaŭiris, bonfarante kaj sanigante ĉiujn premegatajn de la diablo,
ĉar Dio estis kun li.

Responsorio


Ĉi tiu estas la veninto per akvo kaj sango.

Ĉi tiu estas la veninto per akvo kaj sango.

Jesuo Kristo, nia Sinjoro.

Per akvo kaj sango.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Ĉi tiu estas la veninto per akvo kaj sango. – el 1 Joh 5, 6

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Kristo Jesuo nin amas,
kaj nin malligis de niaj pekoj per sia sango,
kaj faris nin regno, pastroj al lia Dio kaj Patro;
al li la gloro kaj la potenco por ĉiam kaj eterne. – el Apo 1, 5-6

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Kristo Jesuo nin amas,
kaj nin malligis de niaj pekoj per sia sango,
kaj faris nin regno, pastroj al lia Dio kaj Patro;
al li la gloro kaj la potenco por ĉiam kaj eterne. – el Apo 1, 5-6

PREĜADO


Petoj


Nia Savanto volis esti baptata de Johano en Jordano.
Al Li ni preĝu:
Sendu al ni, Sinjoro, Vian Spiriton.

¶ Sendu al ni, Sinjoro, Vian Spiriton.

Kristo, Filo amata, en kiu la Patro havas plezuron:
– Donacu la Sanktan Spiriton al ĉiuj, kiuj Vin aŭskultas.

¶ Sendu al ni, Sinjoro, Vian Spiriton.

Kristo, kiu kanon rompetitan ne rompis, kaj meĉon senfajriĝantan ne estingis:
– Estu favora al ĉiuj, kiuj serĉas la veron.

¶ Sendu al ni, Sinjoro, Vian Spiriton.

Kristo, kiun la Patro faris lumo por malkaŝo al la gentoj en la nova interligo:
– Malfermu la okulojn de la blinduloj en la akvo de la bapto.

¶ Sendu al ni, Sinjoro, Vian Spiriton.

Kristo, Savanto de la homoj, kiun la Patro oleis per la Sankta Spirito por nia savo:
– Konduku ĉiujn al ekkono kaj kredo, por ke ili havu la eternan vivon.

¶ Sendu al ni, Sinjoro, Vian Spiriton.

Kristo, nia espero, kiu gvidas en la lumon de la savo tiujn, kiuj sidas en tenebro:
– Bonvenigu niajn forpasintajn gefratojn en Via regno.

¶ Sendu al ni, Sinjoro, Vian Spiriton.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiopova eterna Dio,
kiu post la bapto en la rivero Jordano proklamis Kriston Via amata Filo,
sur kiun malsuprenvenis la Sankta Spirito;
faru, ke Viaj adoptitaj infanoj
renaskiĝintaj el la akvo kaj la Sankta Spirito
ĉiam vivu en Via amo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21