Dimanĉo ☐


Breviero > Ordinara Tempo > Propraj Partoj > 16a Ordinara Semajno > Dimanĉo


Ĉio kiel en la Kvar-semajna Psalmaro > Kvara Semajno > Dimanĉo

Propraj:


► VESPERA LAŬDO (1)


⇒ Malfermo, Himno k. t. p.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Kolektu unue la lolon,
kaj ligu ĝin en faskojn, por bruligi ĝin;
sed kolektu la tritikon en mian grenejon. – el Mat 13, 30

Ciklo B

¶ Kaj la apostoloj kolektiĝis al Jesuo,
kaj rakontis al li ĉion, kion ili faris kaj instruis. – Mar 6, 30

Ciklo C

¶ Jesuo eniris en unu vilaĝon;
kaj virino, nomata Marta, akceptis lin en sian domon. – el Luk 10, 38

Preĝo


Estu favora, Dio, al Viaj servantoj,
kaj donu abunde al ni la riĉaĵojn de Via graco,
por ke, fervoraj en espero, kredo kaj karitato,
ni estu konstantaj en la observo de Viaj ordonoj.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.


► HORO DE LA LEGAĴOJ


⇒ Malfermo, Himno k. t. p.

Unua Legaĵo – 2 Kor 1, 1-14


Komenciĝas la dua letero al la Korintanoj.

Paŭlo, apostolo de Kristo Jesuo per la volo de Dio, kaj la frato Timoteo, al la eklezio de Dio, kiu estas en Korinto, kune kun ĉiuj sanktuloj, kiuj estas en la tuta Aĥaja lando: Graco al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.

Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la Patro de kompatoj kaj Dio de ĉia konsolo; kiu konsoladas nin en nia tuta aflikto, por ke ni povu konsoli tiujn, kiuj iel afliktiĝas, per la konsolo, per kiu ni mem estas konsolataj de Dio. Ĉar kiel la suferoj de Kristo abundas ĉe ni, tiel same abundas ankaŭ per Kristo nia konsolo. Sed se ni afliktiĝas, tio estas por via konsolo kaj saviĝo; aŭ se ni konsoliĝas, tio estas por via konsolo, kiu energias, per la pacienca elportado de la samaj suferoj, kiujn ni ankaŭ suferadas; kaj nia espero pri vi estas firma, ĉar ni scias, ke kiel vi estas partoprenantoj en la suferoj, tiel ankaŭ vi estas partoprenantoj en la konsolo.

Ĉar ni ne volas, ke vi nesciu, fratoj, pri la aflikto, kiu okazis al ni en Azio, ke ni ekstreme super la forto estis depremitaj, tiel, ke ni forte malesperis, eĉ pri la vivo; ni ja ricevis la aljuĝon al morto en ni mem, por ke ni fidu ne nin mem, sed Dion, kiu levas la mortintojn, kaj kiu nin forsavis el tia granda morto kaj forsavos; al kiu ni esperis, ke Li ankoraŭ plu nin forsavos; dum vi ankaŭ nin kunhelpas per via petegado, por ke, pro la donaco donita al ni per multaj personoj, danko estu donata de multaj pro ni.

Ĉar jen estas nia singratulado, nome la atesto de nia konscienco, ke en sankteco kaj sincereco antaŭ Dio, ne laŭ homa saĝeco, sed laŭ la graco de Dio, ni kondutadis en la mondo, kaj precipe ĉe vi. Ĉar ni skribas al vi nenion alian krom tio, kion vi legas kaj prikonsentas, kaj mi esperas, ke vi prikonsentos ĝis la fino; kiel ankaŭ vi ja parte prikonsentis pri ni, ke ni estas via singratulado, tiel same, kiel vi ankaŭ estas la nia en la tago de nia Sinjoro Jesuo.

Unua Responsorio


Via boneco, ho Eternulo, min subtenis. Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, Viaj konsoloj karesas mian animon.

Via boneco, ho Eternulo, min subtenis. Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, Viaj konsoloj karesas mian animon.

Ĉar kiel la suferoj de Kristo abundas ĉe ni, tiel same abundas ankaŭ per Kristo nia konsolo.

Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, Viaj konsoloj karesas mian animon.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Via boneco, ho Eternulo, min subtenis. Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, Viaj konsoloj karesas mian animon. – el Psa 94, 18-19; 2 Kor 1, 5

Dua Legaĵo – Ignaco el Antioĥio


Komenciĝas la letero de la sankta episkopo kaj martiro Ignaco el Antioĥio al la Magnesianoj.

Decet non modo vocari christianos, sed etiam esse.

Ignatius, qui et Theophorus, benedictae gratia Dei Patris in Christo Iesu salvatore nostro, in quo saluto Ecclesiam, quae Magnesiae est ad Maeandrum, optoque in Deo Patre et in Iesu Christo plurimam salutem.

Cum caritatem vestram religiosam perbene ordinatam cognovissem, exsultans in fide Iesu Christi vos alloqui decrevi. Ornatus enim honorificentissimo nomine in vinculis quae circumfero, laudo Ecclesias, quibus unionem opto cum carne et spiritu Iesu Christi, qui sempiterna est vita nostra, et unionem in fide et caritate, cui nihil praeferendum, maxime vero unionem cum Iesu et Patre, in quo omnem principis huius saeculi vim sustinentes et evadentes, Deo potiemur.

Cum itaque dignus sim habitus, ut videam vos per Damam episcopum vestrum Deo dignum et per dignos presbyteros Bassum et Apollonium et per conservum meum Zotionem diaconum, quo utinam fruar, quia subditus est episcopo ut benignitati Dei et presbyterio ut legi Iesu Christi.

Sed et vos decet non familiarius uti aetate episcopi, sed respectu potentiae Dei Patris omnem impertiri illi reverentiam, quemadmodum cognovi et sanctos presbyteros non abuti iuvenili eius condicione conspicua, sed ut prudentes in Deo cedere ei, non ei autem, sed Patri Iesu Christi, omnium episcopo. In honorem igitur illius, qui amat nos, decet oboedire sine ulla hypocrisi; quia non episcopum hunc visibilem quis fallit, sed invisibilem decipere conatur. Quidquid vero est eiusmodi, non ad carnem refertur, sed ad Deum, qui abscondita cognoscit.

Decet itaque non modo vocari christianos, sed etiam esse; quemadmodum nonnulli episcopum quidem nominant, sed omnia sine eo faciunt. Tales vero non bona conscientia mihi praediti esse videntur, quia non firmiter secundum praeceptum congregantur.

Quia autem res finem habent et duo simul proposita sunt, mors et vita, et unusquisque in proprium locum iturus est, quemadmodum enim sunt numismata duo, alterum quidem Dei, alterum autem mundi, et unumquodque proprium characterem habet impositum, infideles characterem mundi huius, fideles autem in caritate characterem Dei Patris per Iesum Christum, per quem nisi propensa nobis est voluntas mori iŭta ipsius passionem, nec vita ipsius in nobis est.


Originala teksto: Ignatius Antiochenus (2a jarcento), Epistola ad Magnesios, Inscriptio; nn. 1, 1 - 5, 2; en: Funk 1, 191-195

Dua Responsorio


Vi estu ekzemplo al la kredantoj, per parolo, per konduto, per amo, per fido, per ĉasteco. Tion farante, vi savos vin mem, kaj tiujn, kiuj vin aŭskultas.

Vi estu ekzemplo al la kredantoj, per parolo, per konduto, per amo, per fido, per ĉasteco. Tion farante, vi savos vin mem, kaj tiujn, kiuj vin aŭskultas.

Estu diligenta pri tiuj aferoj; dediĉu vin al ili, por ke via progreso evidentiĝu al ĉiuj.

Tion farante, vi savos vin mem, kaj tiujn, kiuj vin aŭskultas.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Vi estu ekzemplo al la kredantoj, per parolo, per konduto, per amo, per fido, per ĉasteco. Tion farante, vi savos vin mem, kaj tiujn, kiuj vin aŭskultas. – el 1 Tim 4, 12.16.15

Preĝo


Estu favora, Dio, al Viaj servantoj,
kaj donu abunde al ni la riĉaĵojn de Via graco,
por ke, fervoraj en espero, kredo kaj karitato,
ni estu konstantaj en la observo de Viaj ordonoj.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.


► MATENA LAŬDO


⇒ Malfermo, Himno k. t. p.

Antifono por la Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus)


Ciklo A

¶ La regno de la ĉielo similas al fermentaĵo,
kiun virino prenis kaj kaŝis en tri mezurojn da faruno,
ĝis la tuto fermentis. – el Mat 13, 33

Ciklo B

¶ Kaj Jesuo diris al ili:
Venu mem aparte en dezertan lokon,
kaj iom ripozu. – el Mar 6, 31

Ciklo C

¶ Maria sidis apud la piedoj de la Sinjoro,
kaj aŭskultis lian parolon. – kp. Luk 10, 39

Preĝo


Estu favora, Dio, al Viaj servantoj,
kaj donu abunde al ni la riĉaĵojn de Via graco,
por ke, fervoraj en espero, kredo kaj karitato,
ni estu konstantaj en la observo de Viaj ordonoj.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.


► VESPERA LAŬDO (2)


⇒ Malfermo, Himno k. t. p.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Je la fino de la mondaĝo
la justuloj brilos kiel la suno
en la regno de sia Patro. – kp. Mat 13, 43

Ciklo B

¶ Jesuo vidis grandan homamason,
kaj li kortuŝiĝis pri ili,
ĉar ili estis kiel ŝafoj ne havantaj paŝtiston. – el Mar 6, 34

Ciklo C

¶ Maria elektis la bonan parton,
kiu ne estos prenita for de ŝi. – el Luk 10, 42

Preĝo


Estu favora, Dio, al Viaj servantoj,
kaj donu abunde al ni la riĉaĵojn de Via graco,
por ke, fervoraj en espero, kredo kaj karitato,
ni estu konstantaj en la observo de Viaj ordonoj.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.